LAS – Gorenjska košarica

STRATEGIJA LAS 2014-2020

STRATEGIJA LAS 2014-2020

Datum objave: 29.1.2016

slr_las_gorenjskakosarica-2014-2020_2-11-2016
INFORMACIJE O STRATEGIJI LAS 2014-2020

Datum objave: 29.1.2016

Strategijo LAS Gorenjska košarica so člani LAS skupaj z zainteresiranimi deležniki ter širšo javnostjo območja pripravljali in usklajevali več kot eno leto. Končni dokument, ki je bil potrjen 28.01.2016 na seji skupščine LAS Gorenjska košarica zajema štiri tematska področja, ki jih določa uredba CLLD: ustvarjanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. LAS je oblikoval vizijo, cilje in ukrepe, ki bodo prispevali k razvoju inovativnosti in zelenih trajnostih delovnih mest, ohranjanju in razvoju interpretacijskih vsebin naravne in kulturne dediščine ter identiteti območja, ohranjanju okolja s pristopi, ki bodo zmanjševali onesnaženost okolja (toplogredni plini, trdi delci) in prispevali k oživitvi degradiranih območij in izboljšanju energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije. Posebno pozornost bo LAS namenil razvoju programov in pristopov za vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

INFORMACIJA O STRATEGIJI LAS GORENJSKA KOŠARICA 2014-2020.

SEJE SKUPŠČINE

DRUGA SEJA SKUPŠČI

2. seja skupščine vabilo, podpisna lista

osnutek zapisnika 2 seje

PRVA SEJA SKUPŠČINE

1. seja skupščine vabilo, podpisna lista

zapisnik 1. seje

DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE

Datum objave: 21.1.2016

Delavnice s predstavitvijo osnutka strategije LAS

 delavnica-predstavitev osnutka 21.1.2016

POVZETEK PREDSTAVITEV OSNUTKA STRATEGIJE LAS- STRATEGIJA LAS

Datum objave: 22.12.2015

Izvedba štirih delavnic za finančno razporeditev sredstev po tematskih področjih ukrepanja

delavnice-finančna razporeditev sredstev

vabilo -delavnica finančna razporeditev

POVZETEK RAZPOREDITEV SREDSTEV PO TEMATSKIH PODROČJIH UKREPANJA- STRATEGIJA LAS

Datum objave: 24.11.2015

Izvedba štirih delavnic za opredelitev ciljev in ukrepov

delavnice-cilji in ukrepi

vabilo- delavnice cilji in ukrepi

POVZETEK OPREDELITEV CILJEV IN UKREPOV – STRATEGIJA LAS

Datum objave: 26.6.2015

Izvedba štirih delavnic za opredelitev SWOT in pregledom projektnih idej

delavnice SWOT

vabilo-delavnice swot

POVZETEK DELAVNICE SWOT – STRATEGIJA LAS

Datum objave: 25.2.2015

Dne 25.2.2015 je potekala 1. korespondenčna seja županov občin LAS Gorenjska košarica, kjer so župani štirinijstih občin LAS Gorenjska košarica sprejeli sklep : Las Gorenjska košarica pooblaščajo BSC Kranj, da izvede vse potrebne aktivnosti za ponovno pridobitev statusa lokalne akcijske skupine za območje LAS Gorenjska košarica pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in s tem zagotovi možnosti za črpanje sredstev Leader in CLLD v obdobju 2014-2020.

Datum objave: 19.2.2015

Objava javnega poziva za vzpostavitev LAS Gorenjska košarica 2014-2020

objava poziva

Datum objave: 13.2.2015

Izvedba šestih delavnic za opredelitev tematskih področij

delavnice-tematska področja

vabilo-delavnice tematska področja

POVZETEK ZBIRANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV – TEMATSKA PODROČJA – STRATEGIJA LAS

Datum objave: 25.3.2014

V ponedeljek 23.3.2014 je v prostorih BSC Kranj potekala 23. seja Sveta gorenjske regije, ki jo je vodil predsednik Sveta gorenjske regije g. Mohor Bogataj. Prisotni župani so obravnavali tudi 9. točko dnevnega reda: Evropski kmetijski in usmerjevalni sklad, Evropski ribiški sklad in program LEADER 2014-2020. Sprejet je bil sklep 9.1: Občine Gorenjske podpirajo možnost, da Gorenjska pridobi sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo iz 4. prednostne osi – trajnostni razvoj ribiških področij.

Lista prisotnih_23. seja SGR_24 3 2014