2. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).
Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR). Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša: 717.361,63 EUR

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje je bil z dne 1.4. 2019 podaljšan na 23.4. 2019. Z dne 23.4. 2019 je bil podaljšan na 8.5. 2019:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 8. 5. 2019 (velja poštni žig 8.5. 2019)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 8. 5. 2019 do 15. ure.

JAVNI POZIV in RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

KORISTNE POVEZAVE IN PRAVNE PODLAGE:

REZULTATI IZBORA OPERACIJ:

  •  LAS Gorenjska košarica v roku, ki je bil določen prejela 4 vloge (Gorenjske ribe,  Turizem ribjih doživetij, Ribja narava Gorenjske ter Ribja kulturna dediščina). Ocenjevalna komisija LAS GK je vse vloge pregledala ter pripravila poročila. Upravni odbor LAS GK je vse 4 vloge obravnaval ter za financiranje predlagal Skupščini LAS GK. Skupščina LAS GK je vse štiri operacije potrdila. Vloge so bile uspešno prijavljene oziroma oddale na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (skladno z uredbo CLLD 2014–2020).
  • LAS Gorenjska košarica je s strani ministrstva prejela vse štiri Odločbe. Zaradi večine neodobrenih sredstev v projektu Turizem ribjih doživetij ter Ribja narava Gorenjske je bila vložena odstopna izjava od pravice do sredstev iz Odločbe, saj bi bilo nemogoče, da bi le z delno odobrenimi sredstvi izvedli vse zastavljene aktivnosti ter uresničili oz. dosegli cilje in kazalnike projekta. Projekta Gorenjske ribe in Ribja kulturna dediščina se uspešno izvajata.

Scroll to Top