Programsko obdobje 2021 -2027

Delavnica ESPR v sodelovanju z enoto FARNET

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju besedila MKGP) je dne, 18. 12. 2018 v Hiši Evropske Unije v Ljubljani, skupaj s predstavnico podporne enote Evropske komisije FARNET, organiziralo delavnico za lokalne akcijske skupine za ribištvo (v nadaljevanju besedila LAS). Delavnica, ki je potekala na temo »Izboljšanje izvajanja ukrepa CLLD za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo« je predstavljala nadaljevanje dobrega dela iz posveta za LAS-e, ki je bil organiziran v mesecu juniju.

Delavnice so se udeležili predstavniki vseh 4 lokalnih akcijskih skupin (LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Istre in LAS Posavje), ki za izvajanje ukrepa CLLD v obdobju 2014-2020, koristijo finančna sredstva iz 3 Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo).

Na delavnici sta bila prav tako prisotna dva predstavnika Generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo Evropske komisije, g. Stylianos Mitolidis in ga. Albena Aminkova ter predstavniki Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju besedila ARSKTRP).

V uvodu delavnice je bila predstavljena vloga MKGP, ARSKTRP in LAS pri izvajanju ukrepa CLLD.

Ga. Urszule Budzich-Tabor (predstavnica FARNET) je s pomočjo udeležencev dodobra definirala sistem oz. model izvajanja ukrepa CLLD v Sloveniji. To je pripomoglo k določitvi področij kjer ima Slovenija še možnost izboljšati sistem. Delo je nato potekalo v dveh skupinah, v vsaki skupini so sodelovali tako predstavniki MKGK, ARSKTRP in LAS. Predlogi, rešitve in ideje so bile na koncu delavnice predstavljene tudi ostalim udeležencem.

Vir: http://www.ribiski-sklad.si/

Izbrane teme

Scroll to Top