Programsko obdobje 2021 -2027

E-NOSTAVNO NA KOLO – zaključek projekt sodelovanja

Projekt sodelovanja E-NOSTAVNO NA KOLO

Od prepoznavanja potencialov in urejanja kolesarjem prijaznih počivališč do spodbujanja trajnostne mobilnosti in certificiranja turističnih ponudnikov.

Gorenjsko podeželje je prepredeno z atraktivnimi lokalnimi in poljskimi potmi, vse več je tudi tras, ki so namenjene izključno kolesarjem, kar povečuje varnost vse bolj številčne skupine udeležencev v prometu. Redkejše so urejene in označene kolesarske poti, ki so prepogosto omejene na občinske meje. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura že povezuje preko občinskih in regijskih meja, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin. Prav tem »osnovnim sestavinam« razvoja kolesarske mobilnosti, tudi z vidika kolesarskih gostov, smo dali poudarek v pravkar zaključenem projektu E-nostavno na kolo.

V projektu sodelovanja E-nostavno na kolo je združilo znanja in moči pet lokalnih akcijskih skupin: LAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Za mesto in vas in LAS Srce Slovenije. Z območja LAS Gorenjska košarica pa so z vsebinskim delom in naložbami sodelovali: LAS Gorenjska košarica – BSC, d.o.o., Kranj kot vodilni partner, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo in Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma.  

Skupna sofinancirana vrednost celotnega projekta sodelovanja je slabih 400 tisoč evrov, skupna sofinancirana vrednost za območje LAS Gorenjska košarica pa je 90 tisoč evrov. Sredstva prispeva Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Poudarek projekta je bil na izgradnji podporne infrastrukture, povezovanju ponudnikov in ustvarjanju priložnosti za dvig kakovosti kolesarske turistične ponudbe. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba še ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. Mi smo te potenciale prepoznali in z naložbami v podporno infrastrukturo in opremo, ureditev kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter z dodajanjem vsebin spodbujali kolesarjenje kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti na področju kolesarskega turizma.

Že v prvih mesecih po odobritvi projekta smo v operaciji sodelujoče LAS na svojem območju organizirale oglede dobrih praks za partnerje, predstavnike sodelujočih občin in zainteresirane organizacije. Udeleženci so imeli možnost spoznati ponudbo in ponudnike, ki svojo dejavnost usmerjajo v kolesarski turizem. LAS Gorenjska košarica je ogled inovativnih dobrih praks izvedel Kranjski Gori, kjer smo predstavili pomen kolesarstva kot priložnosti in dodatne ponudbe v turizmu, predstavnik GIZ Slovenia Outdoor je predstavil sistem certificiranja STO za namestitve, ki svojo ponudbo prilagajajo kolesarskim gostom, udeleženci pa so spoznali tudi model Gorenjskega kolesarskega omrežja.

Sodelujoče LAS smo pristopile k pripravi in izvedbi razstave in izdaji brošure o kolesarstvu z naslovom Razvoj kolesarstva na Slovenskem. Kolesarjenje ima namreč dolgo zgodovino tudi na Slovenskem in čeprav je Slovenija reliefno zelo raznolika, je bilo prve oblike koles moč zaslediti že v drugi polovici 19. stoletja. Z zanimivo razstavo s spremljajočo brošuro o razvoju kolesa na Slovenskem smo zainteresirani javnosti omogočili vpogled v zgodovino kolesa kot prevoznega sredstva. Pri pripravi vsebinskega in fotografskega gradiva je kot izbrani izvajalec sodeloval Tehniški muzej Slovenije, ki je s svojim strokovnim kadrom in muzejskimi depojem zagotovil visok strokovni nivo pripravljenega gradiva. Razstava je bila potujoče narave kar pomeni, da se je selila po območjih vključenih LAS. Zadnja postavitev potujoče razstave je bila pri nas, gostil jo je Turizem Bohinj v Centru TNP v Stari Fužini februarja in marca 2021.

V okviru operacije je bila izvedena dobava in tisk promocijskega materiala. Kolesarski zvonec in kolesarski set za prvo pomoč so med ponudnike in uporabnike distribuirali partnerji v sklopu svoje dejavnosti oz. dogodkov.

V projektu smo nadgradili tiskano obliko zemljevida Gorenjskega kolesarskega omrežja. Zemljevid v merilu 1:90 000 je izšel v nakladi 9000 izvodov in je brezplačno na voljo pri projektnih partnerjih, v TICih in pri nekaterih turističnih ponudnikih. Na dvojezičnem zemljevidu so označene daljinske, glavne, regionalne in lokalne kolesarske povezave ter lokacije v projektu urejenih počivališč, polnilnic in servisnih stebričkov. Hrbtna stran zemljevida pa ponuja pet zanimivih kolesarskih izletov po petih območjih partnerskih LAS z opisi poti in tehničnimi podrobnostmi.

Kolesarski gost ima specifične potrebe, zato je zaželeno, da ponudnik, ki želi sprejemati tudi tovrstne goste, svojo ponudbo prilagodi. Omenili smo že, da smo v projektu spoznavali potrebe in potenciale turističnega gospodarstva. Usposabljanje ponudnikov je vključevalo tudi ogled dobre prakse, žal zaradi epidemioloških ukrepov le v virtualnem okolju. Na podlagi analize stanja obstoječih modelov standardizacije v Sloveniji in EU ter pridobljenih mnenj ponudnikov je bil pripravljen koncept standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik«, ki je namenjen ponudnikom gostinskih storitev, namestitev, destinacijam, agencijam in servisnim službam. Priporočila za vzpostavitev sistema standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik« so bila osnovana s ciljem ustvariti kvalitetne in enotne pogoje ponudbe na regionalnem in državnem nivoju. Koncept standardizacije lahko zainteresiranim pošljemo po e-pošti, saj je dokument prevelik za objavo. Z zasnovanim konceptom standardizacije in spremljajočimi dokumenti (priročnik, samoocenitveni obrazec …) so ponudniki pridobili vpogled v zahteve kolesarskih gostov, seznanili pa so se tudi s priložnostmi, ki jih pridobitev standarda ponuja (z vidika promocije in usmerjenega dviga kakovosti ponudbe).

S pomočjo odobrenih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so partnerske občine in Turizem Bohinj izvedle naložbe v ureditev kolesarskih počivališč in nakup opreme (električna kolesa, servisni stebrički za osnovno popravilo koles in polnilnice za e-kolesa). Gre za osnovno infrastrukturno podporo, ki spodbuja nadaljnji razvoj kolesarjenja kot oblike turizma in trajnostne mobilnosti na podeželju, s tem pa tudi priložnost za nove podjetniške poti.

Občina Cerklje na Gorenjskem je investirala v štiri kolesarska stojala in štiri servisne stebričke za osnovno popravilo kolesa in vtičnico za polnjenje e-koles. Oprema je nameščena pri pump track stezi v Dvorjah, v Velesovem ter v Cerkljah na Gorenjskem pri TICu in pri Zdravstvenem domu.

Občina Gorje je namestila en servisni stebriček za osnovno popravilo kolesa in vtičnico za polnjenje e-koles pri občinski stavbi, Občina Kranjska Gora eno univerzalno polnilnico za e-kolesa v Kranjski Gori, tri servisne stebričke za osnovno popravilo kolesa v Gozd Martuljku, Ratečah in na Dovjem ter dva servisna stebrička za osnovno popravilo kolesa in vtičnico za polnjenje e-koles v Kranjski Gori in Ratečah. Občina Naklo je postavila dve univerzalni polnilnici za e-kolesa v Dupljah in Podbrezjah ter eno kolesarsko počivališče v Podbrezjah.

Turizem Bohinj je izvedel naložbo v nakup kakovostnih električnih koles; območje je bogatejše za 10 treking in 22 gorskih koles. Način uporabe in izposojo so lahko izkusili obiskovalci Bohinjske Bistrice v okviru Evropskega tedna mobilnosti septembra 2020. Kolesa so bila na voljo odraslim osebam in osebam s posebnimi potrebami v spremstvu, ki se tako iz prve roke naučili uporabljati električno kolo in spoznali, kakšne prednosti ima električno kolo v primerjavi z navadnim kolesom (npr. za osebo s posebnimi potrebami) oziroma v primerjavi z avtomobilom (okolju prijazno, ni težav in slabe volje zaradi pomanjkanja prosih parkirnih mest …). Z namenom spodbujanja kolesarstva so Bohinjci organizirali kolesarski izlet v kombinaciji z javnim prevozom in izlet v sklopu promocijskega dogodka zapore ceste v Ukanc. Kolesa so na voljo za izposojo v TICih in v nekaterih namestitvenih obratih, uporabljajo pa jih tudi zaposleni v občinski upravi za opravljanje terenskega dela in člani Društva upokojencev Bohinjska Bistrica.

Z novo opremo na kolesarskih poteh, s certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, izobraževanjem o uporabi električnih koles ter prenosom dobrih praks med območji LAS se bo zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na območju LAS Gorenjska košarica dvignila na višjo raven. To bo vplivalo na povečanje trajnostnih oblik kolesarskega turizma, nova delovna mesta in prepoznavnost območja LAS.

Fotografije, objavljene v tem prispevku, so prispevali partnerji projekta.

Projekt sodelovanja E-nostavno na kolo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top