Na območju 14 občin Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica, je v programskem obdobju 2007–2013 delovala lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica. Ustanovljena je bila leta 2007 in temelji na partnerstvu predstavnikov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja, ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način.

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica (LAS GK) je bila tudi v novem programskem obdobju 2014 – 2020 kot neprofitno pogodbeno partnerstvo ustanovljena 16.12.2015 v Kranju, ko je 71 članov podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS GK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 (obvezne in neobvezne priloge) s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstev sklada EKSRP, ESRR in ESRP.

LAS Gorenjska košarica ni registrirana kot pravna oseba, nima svoje davčne številke in je neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja za območje 14 občin Gorenjske z vodilnim partnerjem LAS (BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj).

LAS se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešni pripravi strategije lokalnega razvoja pripomorejo animacijske dejavnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev idej pri oblikovanju projektnih predlogov.

Osebna izkaznica LAS GK

WordPress Tables Plugin
Scroll to Top