Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014–2020 je nastala po pristopu od spodaj navzgor. Oblikovanje partnerstva in priprava strategije se je gradila na izkušnjah izvajanja pristopa  LEADER v programskem obdobju 2007–2013. Strategijo LAS Gorenjska košarica so člani LAS skupaj z zainteresiranimi deležniki ter širšo javnostjo območja pripravljali in usklajevali več kot eno leto, končni dokument, ki je bil potrjen 28.01.2016 na seji skupščine LAS Gorenjska košarica.

V programskem obdobju 2014–2020 bo območje za doseganje ciljev strategije koristilo sredstva EKSRP, ESRR, ESPR, kar za LAS pomeni veliko priložnost in izziv za doseganje celovitega razvoja območja. LAS je oblikoval naslednjo vizijo:

Na razvoju znanj in talentov naših ljudi, na endogenih potencialih, na razvoju kakovosti produktov in storitev ter povezovanju v verige vrednosti, na naravnem okolju, kulturni dediščini, identiteti in partnerstvu med sektorji gradimo trajnostni razvoj in trajnostna zelena nova delovna mesta.

Pri tem upoštevamo razlike in interese vseh generacij, gradimo tolerantnost, vključujemo ranljive ciljne skupine, povezujemo vasi z mesti in se odpiramo v svet.

Strategija zajema vsa štiri tematska področja, ki jih določa uredba CLLD: ustvarjanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. LAS je oblikoval vizijo, cilje in ukrepe, ki bodo prispevali k razvoju inovativnosti in zelenih trajnostih delovnih mest, ohranjanju in razvoju interpretacijskih vsebin naravne in kulturne dediščine ter identiteti območja, ohranjanju okolja s pristopi, ki bodo zmanjševali onesnaženost okolja (toplogredni plini, trdi delci) in prispevali k oživitvi degradiranih območij in izboljšanju energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije. Posebno pozornost bo LAS namenil razvoju programov in pristopov za vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

Pri pripravi projektov bomo upoštevali strateška izhodišča strategije SLR in ostalih regionalnih in nacionalnih strateških dokumentov ter pri izvedbi strateških ciljev in ukrepov strategije LAS bomo s povezovanjem  vseh deležnikov dosegli multiplikacijske učinke, ki bodo prispevali k razvoju območja LAS.

V strategiji je določenih 8 posebnih ciljev in 12 ukrepov, s katerimi si bomo prizadevali za uresničitev vizije. Cilji so naslednji:

  • Izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva
  • Spodbuditi razvoj podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest
  • Zagotoviti osnovne storitve za ohranitev in dvig kvalitete življenja prebivalstva
  • Razviti pristope za dolgoročno ohranitev identitete, kulturne dediščine, tipičnega izgleda naselij in vzdržen razvoj tipične krajine
  • Zmanjšati onesnaženost okolja z razvojem trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije
  • Razviti in ponovno aktivirati degradirana in opuščena območja in jim dodati nove vsebine
  • Zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov ter biodiverzitete
  • Razviti programe vključevanja ranljivih skupin in izkoristiti endogene potenciale za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti

Smernice za pripravo Strategije lokalnega razvoja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (dokument)

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (dokument)

Poročilo vmesnega vrednotenja STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (dokument)

Scroll to Top