LOKALNO GOR

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: maj 2022 – maj 2023

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Biotehniški center Naklo, Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Sava-kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Lesce, Mestna občina Kranj, Optifarm informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 370.772,31 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.984,07 € (85 %)

Opis operacije: 

Kulturna dediščina na podeželju predstavlja pomemben element identitete podeželskega prebivalstva. Le-ta se lahko obdrži le z ohranjanjem kmetijske dejavnosti, ki lahko obstane le z možnostmi za trženje tradicionalnih in lokalnih produktov. Zagotavljanje čim višje stopnje lokalne prehranske samooskrbe postaja prednostna naloga razvoja kmetijstva v globalnem in lokalnem merilu. Nekdanja ozka specializacija gorenjskega kmetijstva v nekaj panog je povzročila veliko pomanjkanje pridelave hrane na področju rastlinske pridelave, saj je namesto hrani za ljudi velik del njivskih površin namenjen pridelavi živinske krme. Posledično je izginjala tudi bogata kulturna dediščina, vezana na izgled kulturne krajine, tradicionalnih metod obdelovanja zemlje ter uporabo tradicionalnih sort rastlin.  Delež prehranske samooskrbe z izjemo mleka in krompirja na območju LAS je nizek, osveščenost prebivalstva za uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov pa narašča, zato je potrebno razviti rešitve, ki bodo dolgoročno prispevali k večji samooskrbi ter ohranjanju in obujanju kulturne dediščine na podeželju, predvsem z uporabo tradicionalnih rastlinskih sort in živalskih pasem, ter vpeljevanje le-teh v jedilnike mladih, ki so ključni za prenos kulturne dediščine.

Operacija Lokalno GOR bo s svojimi aktivnosti delovala v smeri prepoznavanja in ohranjanja tradicionalnih načinov pridelave in predelave lokalne hrane, znanj in praks iz narave, tradicionalnih veščin, ki jih pridelovalci prepoznajo kot del kulturne dediščine in se z njo tudi identificirajo, povečevanja lokalne prehranske samooskrbe na območju LAS Gorenjska košarica ter s tem omogočala prebivalstvu boljšo kvaliteto življenja. Kompleksno bo reševala problematiko izginjanja določenih elementov kulturne dediščine na podeželju na vseh področjih – od pridelovalca do porabnika z vmesnimi členi. Na eni strani se bo posvetila povečevanju osnovne pridelave hrane na območju, s poudarkom na regionalni prehranski dediščini, saj bo z nizom izobraževalnih aktivnosti vzpodbudila pridelovalce hrane k usmeritvi v pridelavo lokalne hrane za ljudi, predelavi lastnih pridelkov, osredotočenju na lokalni trg, jim omogočila pridobitev dodatnih trženjskih znanj in izmenjav dobrih izkušenj. Na drugi strani bo osredotočena k prenosu prehranske dediščine na mlade in večji porabi lokalno pridelane hrane v regiji sami. Pri tem bo kot velikega porabnika hrane nagovarjala vzgojno-izobraževalne javne zavode. Preko strokovne pomoči na področju naročanja lokalno pridelane hrane, izobraževanj, individualnih svetovanj ter praktičnih usposabljanj kuharskega osebja bo pomagala, da v svoje obroke vpeljejo tradicionalne jedi iz sezonske lokalne hrane. Zaradi fragmentiranosti pridelave na kmetijah bo operacija kot vezni člen med pridelovalci in javnimi zavodi vključila zadruge, ki bodo z združevanjem pridelovalcev in nadgrajeno logistično infrastrukturo, lahko redno in količinsko zadostno zagotavljale hrano priključenim javnim zavodom. Vzporedno z delom z javnimi zavodi bo operacija vzpostavila še vezi med potrošniki posamezniki in pridelovalci lokalne hrane v obliki izpopolnjenih sodobnih produktov za trženje lokalne hrane (mobilna aplikacija, katalog lokalnih pridelovalcev hrane). V duhu dolgoročne krepitve zavesti o pomenu snovne in nesnovne kulturne dediščine podeželja in lokalno pridelane hrane je dobršen del aktivnosti namenjen tudi mlajšim generacijam in osebam s posebnimi potrebami, ki bodo v okviru operacije deležni zanimivih animacijsko-osveščevalnih aktivnosti, prirejenih njim.

Veliko poudarka bo v operaciji namenjenega splošni promociji uporabe lokalno pridelane hrane, s čimer bo dolgoročno dosežena večja poraba lokalne hrane, vzpostavljeno ugodno okolje za tradicionalno kmetijsko pridelavo in predelavo, kar ohranja kulturno krajino, običaje, tradicionalne metode obdelave zemlje ter tipične lokalne jedi, kar pod enim pojmom razumemo kot prehranska dediščina.  

Cilji operacije: 

Glavni dolgoročni cilj operacije je ustvariti okolje in razmere, ki bodo zagotovile večje možnosti zavedanja, ohranjanja in prenosa znanj, običajev, vpeljevanje tradicionalnih jedi z lokalnimi surovinami za višjo prehransko samooskrbo na območju LAS Gorenjska košarica. Lažji dostop do zdrave, tradicionalne, sezonske, lokalno pridelane hrane je zagotovo eden od osnovnih sredstev za dosego cilja Strategije lokalnega razvoja, to je izboljšanje osnovnih storitev in dvig kvalitete življenja.

Ozirajoč proti projektnim aktivnostim so kratkoročni cilji, ki vsak s svojega vidika podpirajo zgoraj opredeljeni dolgoročni cilj, sledeči:

 • izobraziti, osvestiti in nuditi pomoč delavcem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, da bodo bolj angažirani za vpeljavo tradicionalne lokalne hrane v prehrano otrok,
 • povečati delež tradicionalne lokalne hrane v jedilnikih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov za bolj kakovostno prehrano otrok,
 • izvesti zanimive, sodobne in praktične programe za otroke, njihove starše in osebe s posebnimi potrebami, v katerih bodo le-ti prepoznali prehransko dediščino, se zavedali pomembnosti njenega oživljanja ter ji dali pomembno mesto v prehrani domačih gospodinjstev,
 • izobraziti, nuditi strokovno pomoč pridelovalcem hrane, da bodo ohranjali kulturno dediščino na podeželju ter pridelali hrano za ljudi, se preusmerili v predelavo svojih pridelkov, razmišljali o novih potencialnih panogah in v kmetijstvu videli svojo prihodnost,
 • povezati pridelovalce pod okriljem zadrug, da bodo s skupnim nastopom lahko zadostili potrebam predvsem lokalnega trga,
 • pomagati specifičnim pridelovalcem pri razvoju dejavnosti, individualnem nastopu na trgu predstavitvi javnosti,
 • vzpostaviti sodobne tržne poti in pristope (npr. mobilna aplikacija za nakup lokalne hrane z dostavo), ki jo bodo pridelovalci prepoznali kot zanimivo za trženje, lokalni potrošniki pa kot orodje za sodobnemu času prijazno nakupovanje lokalne hrane,
 • preko sodobnih in privlačnih načinov obveščanja in promocije v regiji osvestiti lokalno prebivalstvo o pomenu ohranjanja, ponovnega oživljanja prehranske dediščine s povečanjem prehranske samooskrbe, pozitivnih učinkih uživanja lokalno pridelane hrane.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje in koordinacija operacije,
 • promocija operacije in njenih rezultatov,
 • razvoj lokalne prehranske samooskrbe,
 • lokalna prehranska samooskrba – naložbe (KGZ Sloga z.o.o., Sava-KGZ z.o.o., Lesce).

Rezultat operacije: 

 • animiran, osveščen, izobražen in asistiran kader v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih,
 • izobraženi, osveščeni, poučeni otroci, starši in osebe s posebnimi potrebami,
 • izobraženi, opolnomočeni, uspešni in zadovoljni pridelovalci kakovostne hrane v regiji,
 • povezana kmetijska dejavnost s skupnim nastopom pod okriljem zadrug, s sodobnimi načini trženja lokalno pridelane hrane in izpopolnjeno logistično infrastrukturo lokalnih akterjev, povečana dobava lokalno pridelane hrane v šolah in vrtcih,
 • informirana, osveščena, poučena in animirana javnost o pozitivnih vidikih ohranjanja prehranske dediščine z lokalno pridelano hrano v domačih gospodinjstvih.

Več o izvajanju projekta si lahko preberete tukaj.

Koristne povezave:

Scroll to Top