Medgeneracijski centri Gorenjske – projekt zaključen, centri živijo dalje

Z MEDGENERACIJSKIMI CENTRI GORENJSKE DO BOLJŠEGA MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA, SODELOVANJA IN PRENOSA ZNANJ V LOKALNEM OKOLJU

V prvih mesecih leta 2021 se je v okviru LAS Gorenjska košarica zaključil projekt MEDGENERACIJSKI CENTRI GORENJSKE, v sklopu katerega se je vzpostavil mobilni socialni servis in oblikovala aktivna mreža medgeneracijskih centrov na gorenjskem podeželju. S tem smo izboljšali pogoje za povezovanje, sodelovanje in prenos neprecenljivih znanj med različnimi generacijami prebivalcev v lokalnem okolju.

V projektu so sodelovali BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj kot vodilni partner, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj ter Občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo in Šenčur. Projekt v višini dobrih pol milijona evrov (vrednost sofinanciranja do 300.000 €) sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (pristop CLLD) – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, ki je kot vodilni partner skrbel za projektno vodenje, koordinacijo partnerjev ter ustrezno izvedbo aktivnosti, je v sodelovanju s Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj poskrbel za kakovostne vsebine in dejavnosti, ki so omogočile zagon in oživitev centrov. Predvsem z delavnicami smo, kljub omejitvam druženja, spodbujali kakovostne medčloveške odnose, medgeneracijsko solidarnost in sožitje. Delavnice so potekale na Jezerskem, v Cerkljah na Gorenjskem, Naklem in Šenčurju, posvečene pa so bile trajnostnemu načinu življenja.

V projektu smo izdelali Model delovanja medgeneracijskih centrov, kot podporni mehanizem za delovanje posameznih medgeneracijskih centrov ter kot osnova za razvoj mreže podeželskih centrov na Gorenjskem. Vlasta Juršak iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj je model predstavila na zaključnem dogodku, kjer je med drugim poudarila, da smo se pri pripravi opirali tako na demografsko sliko kot tudi na pretekle izkušnje ter že uveljavljene dobre prakse. V preteklosti so se dejavnosti povečini odvijale »enogeneracijsko«, na primer v okviru mladinskih centrov, društev upokojencev, danes pa družba narekuje skupen pristop in ponovno povezovanje več generacij. Medgeneracijski centri so pomemben razvojni odgovor na današnje stanje. Dobro premišljeni programi omogočajo prebivalcem vseh starosti in sposobnosti, da si med seboj delijo talente, prizadevanja, izkušnje.

Občina Bled je v okviru projekta izvedla naložbo v vzpostavitev mobilnega socialnega servisa – v nakup električnega vozila za potrebe mobilnega socialnega servisa in medgeneracijskega centra. Mobilni servis Prostofer na Bledu deluje od oktobra 2020, električno vozilo Nissan LEAF pa se uporablja za pomoč starejšim, ki jim prostovoljni šoferji olajšajo dostop do zdravniške oskrbe in nudijo brezplačen prevoz do javnih ustanov in po opravkih. Nakup električnega vozila je med drugim tudi del trajnostnih ukrepov zmanjševanja emisij v prometu.

Nadaljevale so se tudi aktivnosti Medgeneracijskega centra Bled, ki sicer pod okriljem Ljudske univerze Radovljica deluje že od leta 2016. V okviru projekta so se izvajale aktivnosti svetovanja, mentoriranja in izobraževanja. Izvedenih je bilo šest daljših brezplačnih programov ter program Svetovanja in mentoriranja. V skupaj 111 ur programov je bilo vključenih skoraj 100 udeležencev. Programi so potekali v štirih modulih: Čas za zdravje, Korak s časom – sodobna informacijska tehnologija, Čas zame-osebna rast in Čas za ustvarjanje.

Občina Cerklje na Gorenjskem je z nakupom in postavitvijo zunanje opreme uredila dva medgeneracijska parka v Lahovčah in na Štefanji Gori, ki sta postala srce omenjenih naselij in mesto srečevanja generacij. Vrednost občinske naložbe je bila dobrih 74.000 €. Za potrebe vzpostavitve dveh medgeneracijskih parkov je občina nabavila in namestila zunanjo opremo (igrala za otroke in drugo opremo). Medgeneracijska parka sta odprta za vse občane in tudi naključne obiskovalce.

Občina je z investicijo izboljšala dostopnost javnih prostorov za druženje in storitev oziroma programov, ki omogočajo prostovoljno in neusmerjeno druženje, spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje posameznikov različnih generacij ter socialnih skupin v lokalno skupnost. Naložba pomembno prispeva k dvigu kakovosti življenja vseh generacij občanov.

Občina Jezersko je investirala v prenovo in opremo prostorov Medgeneracijskega centra Jezersko v skupni višini dobrih 57.000 €. V okviru dobave in montaže opreme so do konca avgusta 2020 pridobili stavbno pohištvo, opremo za ureditev prostorov, tudi kuhinje in sanitarij, ter računalniško in pisarniško opremo.

Ker je Jezersko več kot 30 kilometrov oddaljeno od regijskega središča in več kot 20 kilometrov od najbližjega večjega kraja ima tovrstna naložba še večji pomen. Z ureditvijo Medgeneracijskega centra Jezersko so olajšali pretok informacij, prenos pestre palete znanj med generacijami, dvignili kakovost socialnega življenja, društvenega in podjetniškega delovanja v kraju. Urejen prostor postaja tudi center regijskega in čezmejnega sodelovanja ter odlična lokacija za izvedbo raznolikih predavanj, delavnic, izobraževanj, razstav in srečanj. Prepričani smo, da se je s to pridobitvijo izboljšala splošna kakovost življenja v občini.

Občina Naklo je realizirala dve naložbi in uspešno predala v uporabo Medgeneracijski center Naklo v občinskih kletnih prostorih in prostor za medgeneracijsko druženje v bližini doma starejših občanov. Prva naložba je obsegala prenovitvena dela v kletnih prostorih občinske stavbe in nakup opreme. Medgeneracijski center Naklo obsega učno kuhinjo, večji prostor za druženje, predavalnice in manjše prostore, ki se lahko uporabljajo tudi kot pisarne in učilnice. Center je opremljen tudi z računalniško in multimedijsko opremo. Vrednost naložbe je bila več kot 50.000 €. Kot je na zaključnem dogodku povedala Marta Gerkman, direktorica občinske uprave Občine Naklo, se odslej občanke in občani lahko vključujejo v programe, delavnice in programe v lokalnem, domačem okolju.

V neposredni bližini doma starejših občanov in vrtca so uredili tudi zunanji prostor za medgeneracijsko druženje. Namestili so nadstrešek z vrtno mizo in klopmi, vrtno gugalnico, visoke grede in vrtni umivalnik. Poskrbeli so tudi za hortikulturno ureditev prostora, pri čemer so sodelovali tudi učenci tamkajšnje osnovne šole. Prostora sta bila predana občanom lansko leto ob občinskem prazniku, ko so se izvedle tudi prve delavnice in družabne igre. Do zaključka projekta se je zvrstilo že več kot 30 raznovrstnih delavnic.

V obnovljenem delu Blagnetove hiše je Občina Šenčur z nakupom opreme uredila prostor Medgeneracijskega centra Šenčur, ki je odslej namenjen vsem generacijam občank in občanov za druženje, povezovanje ter prenašanje znanj in veščin. Vrednost naložbe je bila slabih 200.000 €.

Na območju občine Šenčur pred investicijo niso imeli ustreznih prostorov, ki bi bili namenjeni in primerni za aktivnosti in srečevanje različnih generacij. S prenovo dela Blagnetove domačije so v dveh etažah pridobili sodobno opremljene prostore, ki nudijo preplet različnih aktivnosti in srečevanja  različnih starostnih skupin. Osrednji prostor v pritličju je s sodobno multimedijsko opreme namenjen raznovrstnim izobraževanjem, srečevanjem in delavnicam, poleg pa je tudi opremljena kuhinja. Osrednji prostor v mansardi, prav tako opremljen z multimedijo, je predviden za aktivno druženje ob biljardnih mizah in mizi za namizni nogomet. Dodatno so v mansardi urejeni še manjši prostori oz. delovni kotički za druženje, sestankovanje in ustvarjalno delo manjših skupin in posameznikov.

Z ureditvijo oziroma naložbo v opremo Medgeneracijskega centra Šenčur je omogočeno vsem generacijam, da se srečujejo in uporabljajo center kot prostor za pridobivanje novih znanj, krepitev socialnih stikov in povečevanje pripadnosti in dobrih odnosov v lokalni skupnosti ter širše. Preko povezovanja z ostalimi centri in drugimi deležniki v regiji ter širše se tako vzpostavlja socialni servis ter povečuje raznovrstnost aktivnosti za različne uporabnike.

V okviru projekta sta nastala dva mobilna socialna servisa, in sicer v občinah Bled in Bohinj. Dve novi električni vozili sta na voljo uporabnikom Mobilnega socialnega servisa, uporabljata pa se tudi v projektu Prostofer, ki omogoča prevoze starejših oseb v lokalnem okolju.

V Bohinju so pri pripravi projekta Mobilni socialni servis izhajali iz stanja na terenu, saj je osnovni cilj projekta dvig kvalitete življenja v občini. Iva Lapajne iz Občine Bohinj je povedala, da so upoštevali demografsko in zdravstveno stanje populacije, dostopnost do storitev in javnih služb, sodelovanje občine pri reševanju psihosocialne problematike, pa tudi izkazane potrebe občanov in zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Dejstva kažejo, da obstoječe službe in storitve potrebam prebivalstva ne zadoščajo, zato so se projekta lotili celostno. Najprej je bilo potrebno zagotoviti pogoje za delo, eden od pogojev je bil tudi že omenjeni nakup električnega vozila. Vzpostavili so mrežo deležnikov, izvedli izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev ter poskrbeli za promocijo med prebivalstvom. Določili so problemska področja in se lotili reševanja problematike po načelu tukaj in zdaj. Mobilni socialni servis je projekt, ki je zaradi spreminjajočega se stanja na terenu potreben stalnih izboljšav.

Pri projektu je bistveno dobro sodelovanje uporabnikov in izvajalcev. Ciljne skupine uporabnikov so mladi do 35. leta starosti, starejši brezposelni, ženske, invalidi in osebe s posebnimi potrebami, starejši in upokojenci, tujci, pa tudi družine. Na prostovoljni bazi sodelujejo usposobljeni svetovalci, informatorji in laični prostovoljci, ki jih vodijo strokovni delavci. Pomoč poteka na več kot 15 področjih, od prevozov do pravne pomoči, od socialne mreže do medgeneracijskega sodelovanja, vsako področje pa zajema različne aktivnosti. Izobraževanje, v katerega je bilo doslej vključenih 20 prostovoljcev, je potekalo na področju zdravstvenega in socialnega varstva, pravnega področja in splošnih zadev.

Cilj delovanja medgeneracijskih centrov na podeželju je aktivno vključevanje vseh prebivalcev starostnih skupin v socialno in družbeno življenje. Z njimi želimo dvigniti raven medgeneracijske solidarnosti, sožitja med mlado, srednjo in tretjo generacijo ter kakovost staranja in starosti. Spodbujamo prostovoljstvo, učinkovito rabo človeških in ostalih virov, in sodelovanje različnih deležnikov pri izvajanju kakovostnih programov. Model delovanja medgeneracijskih centrov omogoča tudi zmanjševanje negativnih učinkov demografskih sprememb.

Medgeneracijski centri povezujejo lokalno okolje, informirajo in svetujejo, nudijo izobraževalne vsebine, omogočajo prenos znanj, izkušenj, socialno in družbeno življenje in razvoj sodelovalne mreže medgeneracijskih centrov v regiji. Nudijo tudi priložnosti za razvoj preventivnih storitev.

Sklepna misel projekta

Medgeneracijsko sodelovanje in sožitje je pogoj za zdrav razvoj družbe, še posebno sedaj, ko smo priča neizbežnim demografskim spremembam. To sodelovanje bo v prihodnosti eden od ključnih dejavnikov za zagotavljanje zdravega in brezskrbnega otroštva, polnega in ustvarjalnega življenja odraslih ter aktivnega in kvalitetnega staranja. 

Projekt je sicer zaključen vendar bodo medgeneracijski centri in mobilni socialni servis živeli, se razvijali, povezovali in omogočali medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje, prenos znanj ter aktivno vključevanje v družbo tudi v prihodnje.

Zloženka Medgeneracijski centri 

Projekt “Medgeneracijski centri Gorenjske”delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top