Projekt SEME PRETEKLOSTI JE SEME PRIHODNOSTI

PROJEKT SEME PRETEKLOSTI JE SEME PRIHODNOSTI

 

Vodilni partner projekta Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je s partnerji Inštitutom za ekološke raziskave in trajnostni razvoj Ekosemena, Občino Radovljica, Občino Kranjska Gora, Občino Jesenice ter Občino Bled skozi projekt Seme preteklosti je seme prihodnosti naslavlja ključne probleme, ki so pomanjkanje lastne pridelave semen in zmanjšana dobava ekoloških semen v Slovenijo v času epidemije Covid-19. Semenarstvo v Sloveniji stagnira že nekaj desetletij. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v letu 2019 zabeležili več kot 50% padec semenske pridelave glede na leto 2004. Izgubili smo že 80% avtohtonih slovenskih sort semen, ki so naša kulturna in naravna dediščina in so ključ do prehranske varnosti. Spodbujanje rabe hibridnih sort in gensko spremenjenih rastlin v pridelavi hrane se odraža v zmanjšanju raznolikosti prehranskih rastlin, v okrnjeni kulturni krajini in regionalni identiteti, negativno pa vpliva tudi na čebelarstvo.

Cilj projekta je povečati obseg pridelave lastnih sort izbranih vrst kmetijskih rastlin, ohranjati rastlinske genske vire, povečati uporabo v Sloveniji pridelanega potrjenega semena za setev lokalnih starih sort, povečati uporabo sort, ki ustrezajo slovenskim pridelovalnim razmeram. Poskrbeli bodo za ustrezno rabo kmetijskih zemljišč, ohranitev identitete in tipičnega izgleda krajine. Z vzpostavitvijo medonosnih polj bodo revitalizirali tla in povečevali rodovitnost kmetijskih zemljišč, ohranjali naravno ravnovesje v tleh ter poskrbeli za trajnosten razvoj podeželja. Z analizami tal Kmetijskega inštituta Slovenije ter analizami semen bodo pridelali kakovosten semenski material za pridelavo visoko kvalitetne hrane. Površine bodo uporabili kot testna polja za strokovne raziskave ter izobraževanja, usposabljanja in mentorstvo za razvoj podjetniške kulture in znanj. S strokovno podporo ekološkim pridelovalcem in povezovanjem različnih deležnikov bodo povečali količino in varieteto lastnih ekoloških semen, izboljšali prehransko varnost in neodvisnost, povečali lokalno samooskrbo s hrano ter prispevali k razvoju zelenih delovnih mest. Z ustreznim povezovanjem vseh deležnikov od pridelovalcev, semenarjev, čebelarjev in znanstveno-raziskovalnih inštitucij in upravnih organov, bodo krepili podjetniško znanje ter skrbeli za stalno strokovno podporo na področju semenarstva. Taka povezanost je najboljše zagotovilo, da bodo na trgu na voljo želene sorte, ki imajo zahtevano in s strani uporabnikov pričakovano kakovost. Upoštevanje vsega naštetega odpira nove možnosti tudi za okrepitev slovenskega semenarstva, razvoj novih delovnih mest in ustrezne rabe kmetijskih zemljišč.

Občine bodo poskrbele za naložbe pri osnovnih šolah. Občina Radovljica, Občina Jesenice in Občina Kranjska Gora bodo uredili medonosne vrtove, investirali v šolske učne čebelnjake in/ali učilnice na prostem ter nakupili čebelarsko opremo za izvajanje čebelarskih krožkov. Občina Bled pa bo izdelala katalog opreme za spodbujanje lastne pridelave semen, lokalno pridelane hrane in čebelarstva na območju Občine Bled ter predalčnik za shranjevanje in izmenjevanje domačih semen v Medgeneracijskem centru na Bledu.

Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Projekt Seme preteklosti je seme prihodnosti delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top