Projekt ŽIVE LEGENDE za ohranjane obrti in običajev

PROJEKT ŽIVE LEGENDE 

 

Območje LAS Gorenjska košarica ima vrsto ohranjenih obrti in običajev, ki bogatijo vsakdan prebivalcev, vendar prenosa znanj na mlado generacijo skoraj ni. Hkrati območju do sedaj ni uspelo razviti tržno zanimivih produktov interpretacije kulturne dediščine, ki bi dolgoročno prispevali k ohranitvi bogate kulturne dediščine ter zagotavljali prenos znanj na mlade generacije in trajnostna delovna mesta na podeželju.

Skozi projekt Žive legende se bo nadgradila obstoječa etnološka in kulturna dediščina muzejskih zbirk na področju različnih tradicionalnih obrti in dejavnosti, kot so pašništvo, žebljarstvo, pastirstvo in literarna zgodovina. Potekajo obnovitvena dela na objektih izjemno pomembne kulturne dediščine, od zamenjave kritine na objektu Graščine Duplje v občini Naklo in revitalizacije Fužine Germovka do obnove poti in stopnišč na gradu Neuhaus v občini Tržič.

Z vzpostavitvijo inovativnega turističnega produkta interpretacije kulturne dediščine na območju osmih (8) občin LAS Gorenjska košarica se bo prispevalo k ohranitvi bogate kulturne dediščine, znanj in kompetenc s področja tradicionalnih obrti ter k razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.

Projekt Žive legende delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top