Programsko obdobje 2021 -2027

Upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev ESPR

Informacije o odločbah o pravici do sredstev izdanih na podlagi javnih razpisov Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.                                

Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

                                               

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), kot odziv na poročanja o obsežni materialni škodi, tako na objektih, materialu kot opremi, ki so jo povzročila divjanja vode in poplave širom Slovenije, podaja navodila upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev izdanih na podlagi javnih razpisov Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Nekateri upravičenci na prizadetih območjih se zaradi posledic naravne nesreče srečujejo s težavami glede izpolnjevanja različnih obveznosti iz naslova izdanih odločb o pravici do sredstev. Predstavljamo primere do katerih prihaja na terenu in podajamo navodila kako naj upravičenci ravnajo, če se soočajo, s katerim od njih.

Primer 1: Upravičenec je zaključil naložbo. Agencija mu je že izplačala sredstva na podlagi zadnjega zahtevka. Upravičenec ima obveznosti, ki jih mora izpolnjevati še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Nedavna naravna nesreča je uničila naložbo ali del naložbe in s tem onemogočila izpolnjevanje obveznosti (npr. uporaba naložbe skladno z namenom dodeljenih sredstev). 

Navodilo: Upravičenec na Agencijo pošlje prošnjo za uveljavljanje višje sile v 15 delovnih dneh od datuma, ko je to sposoben narediti. Prošnji priloži fotografije o nastali škodi. V primeru, da bo prošnja utemeljena, bo Agencija izdala odločbo o priznanju višje sile in upravičenec bo prost vseh obveznosti.

Primer 2: Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. Na Agencijo je že vložil prvi zahtevek za izplačilo sredstev in že dobil izplačana sredstva iz naslova prvega zahtevka. Nedavna naravna nesreča je uničila naložbo ali uničila material, ki bi omogočil dokončanje naložbe kot je bilo predvideno v vlogi. Upravičenec odobrene naložbe ne bo zaključil.

Navodilo: Upravičenec na Agencijo pošlje prošnjo za uveljavljanje višje sile v 15 delovnih dneh od datuma, ko je to sposoben narediti. Prošnji priloži fotografije o nastali škodi. V primeru, da bo prošnja utemeljena, bo Agencija izdala odločbo o priznanju višje sile in upravičencu ne bo potrebno dokončati naložbe, že izplačana sredstva pa mu ne bo potrebno vrniti.

Primer 3: Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. Na Agencijo še ni vložil nobenega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar pa zaradi posledic naravne nesreče naložbe ne bo izvedel.

Navodilo: Upravičenec naj Agencijo obvesti o tem, da naložbe ne bo izvedel.

Primer 4: Upravičenec je v fazi izvajanja naložbe. Na Agencijo še ni vložil nobenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zaradi posledic naravne nesreče bo naložbo lahko izvedel le delno.

Navodilo: Upravičenec preko aplikacije za vnos zahtevkov v e-Kmetiji vloži prošnjo za spremembo obveznosti. V prošnji navede, da zaradi posledic ujme ne bo uspel dokončati naložbe v skladu z odobreno vlogo ampak samo delno. Prošnji priloži fotografije o posledicah ujme in navede, katere od odobrenih stroškov bo uveljavljal in katere ne. V primeru, da bo prošnja utemeljena, bo Agencija izdala odločbo o odobritvi spremembe in upravičenec bo kasneje vložil zahtevek v skladu z odobreno spremembo. V kolikor upravičenec nima več možnosti vlaganj sprememb obveznosti, naj v prošnji za spremembo navede tudi prošnjo za uveljavljanje višje sile.

POMEMBNO:

Upravičenci prošnje in ostalo dokumentacijo pošljejo na Agencijo po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. V pošti naj se navede sklic na številko zadeve, na katero se pošta navezuje.

 

Izbrane teme

Scroll to Top