3. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).
Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR). Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša: 377.391,90 EUR

Rok za vložitev predlogov operacij  za sofinanciranje je bil z dne 6. 3. 2020 podaljšan na 10. 4. 2020:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 10. 4. 2020 (velja poštni žig 10.4. 2020).
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 10. 4. 2020 do 15. ure.

JAVNI POZIV in RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

KORISTNE POVEZAVE IN PRAVNE PODLAGE:

Scroll to Top