3. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).
Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR). Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša: 377.391,90 EUR

Rok za vložitev predlogov operacij  za sofinanciranje je bil z dne 6. 3. 2020 podaljšan na 10. 4. 2020:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 10. 4. 2020 (velja poštni žig 10.4. 2020).
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 10. 4. 2020 do 15. ure.

JAVNI POZIV in RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

KORISTNE POVEZAVE IN PRAVNE PODLAGE:

 

REZULTATI IZBORA OPERACIJ:

  • LAS Gorenjska košarica v roku, ki je bil določen prejela 2 vlogi (Turizem ribjih doživetij in Ribja narava Gorenjske). Ocenjevalna komisija LAS GK je vse vloge pregledala ter pripravila poročila. Upravni odbor LAS GK je obe vlogi obravnaval ter za financiranje predlagal Skupščini LAS GK. Skupščina LAS GK je obe operaciji potrdila. Vloge so bile uspešno prijavljene oziroma oddane na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (skladno z uredbo CLLD 2014–2020).
  • LAS Gorenjska košarica je s strani ministrstva prejela dve Odločbi. Projekta Turizem ribjih doživetijin Ribja narava Gorenjske se uspešno izvajata.

Scroll to Top