Organi LAS GORENJSKA KOŠARICA

Lokalno partnerstvo LAS Gorenjska košarica je bilo ustanovljeno na osnovi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Gorenjska košarica, katera je pričela veljati s podpisom članov, dne 16. 12. 2015 v Kranju.
S pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Gorenjska košarica so določeni naslednji organi LAS: skupščina, predsednik in podpredsednik, upravni odbor (predsednik in dva podpredsednika), ocenjevalna komisija, nadzorni odbor in vodilni partner.
V LAS lahko kadarkoli pristopijo novi člani iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja.

PRISTOPNA IZJAVA
POGODBA O USTANOVITVI IN DELOVANJU LAS GK

Skupščina LAS GORENJSKA KOŠARICA

Je najvišji organ upravljanja LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. Članstvo v LAS je odprto za vse, ki delujejo na območju LAS in imajo interes za vključitev v LAS.

Skupščina je najvišji organ in jo sestavljajo vsi člani. Le teh je 82. Seznam članov LAS GK.
Predsednik skupščine LAS: Rok Roblek, župan občine Preddvor
Podpredsednik skupščine LAS: Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren skupščini. Zastopa vse partnerje (javni, gospodarski in zasebni sektor) in šteje 10 članov:

JAVNI SEKTOR:
• mag. Borut Sajovic (župan občine Tržič)
• Alenka Langus (občina Radovljica)
• mag. Vera Djurić Drozdek (Občina Jesenice)
• Mitja Kadoič, direktor KGZS KGZ Kranj

NEVLADNI SEKTOR:
• Klavdija Gomboc (Turistično društvo Kranjska Gora),
• Tanja Malovrh (Društvo Sorško polje),
• Zvonko Belič (predsednik Društva vseživljenjsko učenje)

ZASEBNI SEKTOR:
• Matej Pagon (Pagon Šport),
• Tatjana Zupan (Kmetijska zadruga Sava z.o.o.),
• Stanko Cvenkel (RIC d.o.o., Okanova ribogojnica).
Predsednica: mag. Vera Djurić Drozdek, vodja oddelka za gospodarstvo na občini Jesenice
Podpredsednik: Mitja Kadoič, direktor KGZS KGZ Kranj

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor nadzira in spremlja delo vseh organov LAS GK, zlasti celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje. Nadzorni odbor šteje 3 člane:
JAVNI SEKTOR: Petra Žvan, Občina Žirovnica (Predsednica NZ)
NEVLADNI SEKTOR: Janko S. Stušek, Čebelarska Zveza Gorenjske
ZASEBNI SEKTOR: Simona Štravs, DEPS d.o.o.

OCENJEVALNA KOMISIJA
Ocenjevalna komisija šteje 5 članov, ki jih imenuje upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravi poročilo.
Člani ocenjevalne komisije so bili potrjeni v letu 2017.

VODILNI PARTNER
Skupščina mora izbrati enega partnerja izmed članov LAS kot vodilnega partnerja, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in Vodilnim partnerjem. LAS lahko Vodilnega partnerja izbere tudi v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Vodilni partner LAS GORENJSKA KOŠARICA

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000 Kranj

T: 04 281 72 30
F: 04 281 72 39
E : las@bsc-kranj.si

Scroll to Top