Programsko obdobje 2021 -2027

Nadaljuje se aktivno obdobje za LAS Gorenjska košarica

Nadaljuje se aktivno obdobje za LAS Gorenjska košarica

Lokalna akcijska skupina (LAS) Gorenjska košarica nadaljuje aktivno obdobje, in sicer z:

IZVAJANJEM PROJEKTOV IZ PRVEGA JAVNEGA POZIVA LAS GORENJSKA KOŠARICA

Iz prvega javnega poziva LAS Gorenjska košarica se izvajajo odobreni projekti, in sicer:

na Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja:
Semenjalnica (zaključena prva faza projekta – oddan zahtevek za izplačilo sofinanciranih sredstev za organizacijo dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen, vzpostavitev infrastrukture in opreme, promocija, vodenje; nadaljuje se izvajanje druge zaključne faze projekta),
Usmerjanje obiska v TNP (zaključena prva faza projekta – oddan zahtevek za izplačilo sofinanciranih sredstev za: ukrepi in orodja za učinkovito usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku, ureditev informativne točke na Gorjušah, priprav in oblikovanje informacijskih tabel, oblikovanju ukrepov za usmerjanje obiska v TNP; nadaljuje se izvajanje druge zaključne faze projekta),
Bogastvo narave (vzpostavitev info točke v Dolžanovi soteski, ureditev območja Zaplata, prikaz snarjenja, analiza vodnih točk, ipd.)
Počakaj na bus (izvajanje aktivnosti za ureditev in vzpostavitev avtobusnih postajališč na Bledu, na Jesenicah, v Naklem, v Radovljici, v Tržiču in Mestni občini Kranj),
Arhitektura gorenjskih vasi (obnova tehtnice v Bohinjski Bistrici, obnova kozolca na Dovjem, postavitev dimnika v Vogvarjevi hiši, pokritje Vogvarjeve hiše, sanacija Rak v Kropi, izdelava tipoloških študij arhitekture naselja Naklo, Radovljice ter dveh naselij občine Bohinj, izvajanje delavnic in predavanj o gorenjskih kozolcih, ipd.). Izvedene so bile tudi 3 delavnice Kozolci na Gorenjskem v središču TNP, na Jezerskem in v Šenčurju. Obiskovalci so lahko opazovali delo tesarjev pri prestavitvi in prenovi kozolca ter prisluhnili predavatelju prof. dr. Borutu Juvancu. Izvedena pa je bila tudi arhitekturna delavnica o pomenu in možnosti ohranjanja arhitekturne podobe vasi ob Savi)
Medgeneracijski centri (izvedla se je vzpostavitev medgeneracijskega centra-obnova Blagnetove hiše v Šenčurju, za potrebe medgeneracijskega »sodelovanja« pa se urejajo notranji in zunanji prostori v občini Naklo, Cerklje na Gorenjskem in Jezersko, izvedel se bo še nakup mobilnih servisov (električnih avtomobilov) za občino Bled in v Bohinj),
Zelene rešitve (zaključena prva faza projekta – že prejeta sofinancirana sredstva za: izvedene aktivnosti usmerjene v izvajanje mehkih pristopov pri urejanju in aktivaciji degradiranih in opuščenih javnih površin Gradbenega podjetja Bohinj ter širšega območja železniške postaje na Bohinjski Bistrici; nadaljuje se izvajanje druge zaključne faze projekta),
Kulinarično popotovanje (zaključena prva faza projekta – oddan zahtevek za izplačilo sofinanciranih sredstev za: valorizacijo gostinskih objektov in lokalnih ponudnikov hrane in jedi, nabava opreme za testni preizkus kulinaričnega popotovanja; nadaljuje se izvajanje druge zaključne faze projekta),
Od pridelka do izdelka (zaključena prva faza projekta – oddan in izplačan zahtevek za izplačilo sofinanciranih sredstev za: organizirana in izvedena teoretična usposabljanja o travniških sadovnjakih TSA (9 izobraževanj), organizirane in izvedene delavnic s podjetniško vsebino (9 izobraževanj), ogled dobre prakse, promocija; nadaljuje se z izvajanjem druge zaključne faze projekta)

na Evropskem skladu za regionalni razvoj:
Hitro s kolesom (oddan in izplačan zahtevek za izplačilo sofinanciranih sredstev za izdelavo študije, izvaja se vzpostavitev mreže izposojo koles – skupno 14 postaj z 92 kolesi),
Spoznajmo biodiverziteto v naseljih (ureditev tematskih poti okoli Blejskega jezera, ureditev tematske poti v občini Bohinj, Naklo, izvedba delavnic)
Zelena naselja (oddan in izplačan zahtevek za izplačilo sofinanciranih sredstev za ozelenitev Seliš ter sanacijo dimnika- občina Bled; ureja se: park in potok Suha v Preddvoru, park in površine za pešce na območju BPT v Tržiču, delavnice),
Naša industrijska dediščina naš ponos (ureja se: zagon produkta interpretacije industrijske dediščine na Bledu, Muzeju radovljiške občine, Gornjesavskem muzeju Jesenice, Tržiškem muzeju, izvedba delavnic)
Uporabimo lokalni les (ureja se: izvedba zasnove uporabe lokalnega lesa, oprema turistične sobe pri Turizmu Bohinj, izvedba kreativnih delavnic)
Pametna razsvetljava (ureja se: vzpostavitev inovativnega pristopa za pametno osvetljevanje na območju urbanih naselij 3 občin: občina Bohinj, Naklo in Tržič)
Gerobus (oddan in izplačan zahtevek za izplačilo sofinanciranih sredstev za različne aktivnosti za starejše in druge ranljive skupine za ohranjanje zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti, ki jim lahko omogočijo čim daljšo in maksimalno učinkovito socialno vključenost ter zmanjševanje zdravstvenih, socialnih in drugih oblik stisk. V okviru projekta bo potekalo tudi osveščanje bolnikov z demenco in njihovih družinskih članov o tveganjih za to bolezen in kako se pred njo obvarujejo.).


Območje LAS Gorenjska košarica v okviru omenjenih projektov vpliva na boljšo kakovost življenja na različnih področjih:
Oživitev degradiranih območij v urbanih naseljih in na podeželju, spodbujanje uporabe javnega prevoza in trajnostne mobilnosti in hkrati skrb za ohranjanje okolja ter zmanjševanje CO2.
Razvoj pametnega osvetljevanja ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.
Jejmo zdravo – Inovativna priprava narodnih jedi iz lokalno pridelane hrane.
Večja izraba lokalnega lesa in ohranitev tradicionalne arhitekture gorenjskih vasi.
Spodbujanje ekološkega in biodinamičnega kmetijstva prispeva k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov ter ustvarjanju novih delovnih mest na kmetiji.
Večja vključenost ranljivih skupin s pomočjo razvoja medgeneracijskih centrov za vključevanje uporabnikov vseh generacij v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju ter starejšim, ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
OBJAVA ter IZVAJANJE PROJEKTOV IZ DRUGEGA JAVNEGA POZIVA LAS Gorenjska košarica

LAS Gorenjska košarica pa je v letu 2019 objavila tudi drugi Javni poziv izbor operacij, za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Od razpisanih razpoložljivih 717.361,63 EUR nepovratnih sredstev CLLD iz sklada Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) je LAS Gorenjska košarica do roka,k ije bil določen prejela 4 vloge (Gorenjske ribe, Turizem ribjih doživetij, Ribja narava Gorenjske ter Ribja kulturna dediščina). Po postopku pregleda Ocenjevalne komisije ter potrditvi organov LAS bo bile vse štiri vloge uspešno prijavljene oziroma oddale na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (skladno z uredbo CLLD 2014–2020).
LAS Gorenjska košarica je s strani ministrstva prejela vse štiri Odločbe. Zaradi večine neodobrenih sredstev v projektu Turizem ribjih doživetij ter Ribja narava Gorenjske je bila vložena odstopna izjava od pravice do sredstev iz Odločbe, saj bi bilo nemogoče, da bi le z delno odobrenimi sredstvi izvedli vse zastavljene aktivnosti ter uresničili oz. dosegli cilje in kazalnike projekta. Projekta Gorenjske ribe in Ribja kulturna dediščina pa se s skupno odobrenimi 339.969,73 € sofinaciranih sredstev CLLD uspešno izvajata.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
OBJAVA TRETJEGA JAVNEGA POZIVA LAS Gorenjska košarica

V letošnjem mesecu februarju pa je LAS Gorenjska košarica odprla še tretji Javni poziv za izbor operacij, in sicer prav tako kot drugi je bil tudi ta namenjen sofinanciranju projektov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Skupna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša: 377.391,90 EUR.
Vsi zainteresirane za prijavo projekta, ki prispeva k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020) vabimo, da nas (vse v zvezi z objavljanim pozivom) pokličete na telefon 04/281-72-37, obiščete našo spletno stran www.las-gorenjskakosarica.si ali nam pišete preko elektronske pošte na naslov las@bsc-kranj.si, da bomo skupaj našli ideje za projekte, ki bodo spodbudili razvoj na Gorenjskem.
Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje je 10. april. 2020.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
IZVAJANJE OBOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA TER PRIJAVA NOVIH PROJEKTOV

LAS Gorenjska košarica je vključena tudi v šestih projektih sodelovanja z lokalnimi akcijskimi skupinami iz Slovenije, s katerim se bo v lokalno območje steklo še dodatnih 300 tisoč evrov. E-nostavno na kolo, Ocenjevanje ribjih izdelkov, Odprta vrata učnih kmetij, Pot miru, Biosferna območja Slovenije in Vodne zgodbe Kamniško- Savinjskih Alp še dodatno pripomorejo k razvoju podeželja na območju LAS Gorenjska košarica.
Projekt Vodne zgodbe Kamniško- Savinjskih Alp se je v lanskem letu z opravljenimi in izvedenimi vsemi aktivnostmi (analizami vodnih virov, festivala pitne vode, nastankom novega programa – Vodne zgodbe z izdelanim načrtom interpretacije ter spletno brošuro) tudi uspešno zaključil.


Tudi pri izvajanju ostalih projektov sodelovanja so na območju LAS Gorenjska košarica že vidi prvi rezultati:
E-nostavno na kolo: postavljena celotna podporna infrastruktura in oprema za kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh (kolesarska stojala, servisni stebrički, polnilne postaje za e-kolesa, e kolesa, mize, klopi, koši,..)
Ocenjevanje ribjih izdelkov: izvedeno prvo ocenjevanje ribjih izdelkov v Sloveniji, dvig kakovosti ribjih izdelkov, spodbujanje uživanja ribjih jedi, izvedena strokovna ekskurzije v tujino (ogled inštitutov, ribogojnic,..),
Odprta vrata učnih kmetij: izoblikovana SENENA VERIGA (vertikalna veriga od pridelave sena do mlečnih izdelkov iz senenega mleka), SADNA VERIGA (vertikalne verige od nasadov in sadovnjakov do sadnih izdelkov), predstavljena pomembnost lokalne samooskrbe, povezovanje in sodelovanje med pridelovalci lokalne hrane ipd. Pomembnost projekta je s pokroviteljstvom okroglih miz pozdravila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
NAPOVED OBJAVE ČETRTEGA JAVNEGA POZIVA LAS Gorenjska košarica

LAS Gorenjska košarica bo predvidoma konec meseca aprila/maja 2020 objavila 4. Javni poziv za izbor novih inovativnih projektov, in sicer bodo na voljo vsa preostala razpoložljiva sredstva iz treh skladov,
– Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
– Evropskega sklada za regionalni razvoj ter
– Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
Vsi zainteresirani že v naprej lepo vabljeni k sodelovanju pri prijavi projektnih idej, ki bodo omogočile oziroma spodbudile razvoj podeželja območja LAS Gorenjska košarica.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Redno obiskujte ažurno spletno stran LAS Gorenjska košarica, kjer na enem mestu najdete vse sveže novice, uporabne informacije o programu CLLD, aktualnih pozivih in projektih.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Izbrane teme

Scroll to Top