Navodila – sklad ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo)

Navodila in obrazci veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Gorenjska košarica za sklad ESPR.
V primeru, da so na spletni strani organa upravljanja objavljena novejše različice posameznih dokumentov veljajo dokumenti objavljeni na spletni strani organa upravljanja

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in ESPR). Navodila opredeljujejo vrste in primere stroškov, ki sodijo v posamezne tipe upravičenih stroškov glede na določbe Uredbe CLLD. Določajo tudi način preverjanja teh stroškov ter izbor izvajalcev.

            Navodila glede uporabe časovnice za čas epidemije:

Če želite uveljavljati krizni dodatek potem izpolnite izračun stroškov dela v časovnici na sledeči način:
– v vrstico “bruto plača iz plačilne liste” vnesete znesek bruto plače brez kriznega dodatka,
– v vrstico “(minus) drugi neupravičeni stroški” vnesete znesek prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki je oproščen plačila (iz REK obrazca)
– v vrstico “drugi osebni prejemki” vnesete krizni dodatek,
– v vrstici “2. prispevki delodajalca” v stolpec FG vpišete znesek obračunanih prispevkov (iz REK obrazca), v stolpec H pa znesek plačanih prispevkov (prav tako iz REK obrazca).
Za mesec marec bo potrebno izpolniti 2 časovnici in sicer eno običajno od 1.3.2020 do 12.3.2020, drugo za čas epidemije od 13.3.2020 naprej.

Upravičenci, ki ne uveljavljajo kriznega dodatka naj uporabijo običajno časovnico.

Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2020. V navodilih so opredeljene odgovornosti upravičencev glede označevanja vira sofinanciranja operacije in tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti.

Scroll to Top