Navodila – sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj)

Navodila in obrazci veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Gorenjska košarica za sklad ESRR.
V primeru, da so na spletni strani organa upravljanja objavljena novejše različice posameznih dokumentov veljajo dokumenti objavljeni na spletni strani organa upravljanja. Povezava: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Navodila vsebujejo opredelitev upravičenih stroškov, postopek uveljavljanja upravičenih stroškov – financiranje operacije, poročanje o operaciji, finančno poslovanja, informiranje in komuniciranje, zagotavljanje revizijske skledi, hrambo dokumentacije ter spremembe in trajnost operacije:

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Navodila vsebujejo splošne definicije in pravila, opredelitev vrste stroškov, finančne instrumente in posebnosti posameznih skladov:

Zadnja veljavna navodila upravičencem in obrazci (časovnica, končno poročilo ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo, letno poročilo ter zaključno poročilo ob zaključku spremljanja operacije) so objavljeni na spletni strani MGRT:

       !!  Navodila glede uporabe časovnice za čas epidemije:

Če želite uveljavljati krizni dodatek potem izpolnite izračun stroškov dela v časovnici na sledeči način:
– v vrstico “bruto plača iz plačilne liste” vnesete znesek bruto plače brez kriznega dodatka,
– v vrstico “(minus) drugi neupravičeni stroški” vnesete znesek prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki je oproščen plačila (iz REK obrazca)
– v vrstico “drugi osebni prejemki” vnesete krizni dodatek,
– v vrstici “2. prispevki delodajalca” v stolpec EF vpišete znesek obračunanih prispevkov (iz REK obrazca), v stolpec G pa znesek plačanih prispevkov (prav tako iz REK obrazca).
Za mesec marec bo potrebno izpolniti 2 časovnici in sicer eno običajno od 1.3.2020 do 12.3.2020, drugo za čas epidemije od 13.3.2020 naprej.

Upravičenci, ki ne uveljavljajo kriznega dodatka naj uporabijo običajno časovnico.

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Navodila vsebujejo naloge upravičencev, navodila za označevanje operacij ter priloge.

           Povezava do CLLD vsebin za ESRR (na novi spletni strani)

Scroll to Top