Navodila – sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Navodila in obrazci veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Gorenjska košarica za sklad EKSRP.
V primeru, da so na spletni strani organa upravljanja objavljena novejše različice posameznih dokumentov veljajo dokumenti objavljeni na spletni strani organa upravljanja

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in ESPR). Navodila opredeljujejo vrste in primere stroškov, ki sodijo v posamezne tipe upravičenih stroškov glede na določbe Uredbe CLLD. Določajo tudi način preverjanja teh stroškov ter izbor izvajalcev.

           Navodila glede uporabe časovnice za čas epidemije:

Če želite uveljavljati krizni dodatek potem izpolnite izračun stroškov dela v časovnici na sledeči način:
– v vrstico “bruto plača iz plačilne liste” vnesete znesek bruto plače brez kriznega dodatka,
– v vrstico “(minus) drugi neupravičeni stroški” vnesete znesek prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki je oproščen plačila (iz REK obrazca)
– v vrstico “drugi osebni prejemki” vnesete krizni dodatek,
– v vrstici “2. prispevki delodajalca” v stolpec FG vpišete znesek obračunanih prispevkov (iz REK obrazca), v stolpec H pa znesek plačanih prispevkov (prav tako iz REK obrazca).
Za mesec marec bo potrebno izpolniti 2 časovnici in sicer eno običajno od 1.3.2020 do 12.3.2020, drugo za čas epidemije od 13.3.2020 naprej.

Upravičenci, ki ne uveljavljajo kriznega dodatka naj uporabijo običajno časovnico.

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V navodilih so opredeljene odgovornosti upravičencev glede označevanja vira sofinanciranja operacije in tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti.

Na spletni strani PRP 2014-2020 so objavljena zadnja veljavna navodila ter primeri in predloge za označevanje aktivnosti.
Kratek povzetek označevanja vira sofinanciranja je bil objavljen tudi v CLLD novici (sep. št. 2018)

Scroll to Top