ODOBRENA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA TRI NOVE PROJEKTE SODELOVANJA 

LAS Gorenjska košarica se je aktivno vključila v pripravo projektov, s katerimi je kandidirala na 6. Javnem razpisu za podukrep 19.3 – priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, z rokom oddaje 14. 2. 2022. Pripravljeni so bili štirje (4) projekti sodelovanja. LAS Gorenjska košarica (LAS GK) je vodilna partnerica v projektu z nazivom »OD MEJE DO POTI«, pri katerem je rdeča nit spoznavanje dediščine 1. svetovne vojne in obdobja rapalske meje z vidika prehrambenih navad, načinov kmetovanja in proizvodnje hrane, ter oskrbovanja vojaških front s hrano.

V treh projektih pa LAS GK sodeluje kot projektni partner:

  • projekt »Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA« je namenjen podpori pri razvoju ekološkega kmetovanja na širšem območju Julijskih Alp ter vzpostavitvi modela eko regije in krepitvi obstoječih ter vzpostavitvi novih podpornih mehanizmov za delovanje trga lokalne hrane in ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov;
  • s projektom »Eko okusi Slovenije« se bo poleg strategije lokalnega razvoja uresničevala tudi evropska strategija Od vil do vilic, ključni projektni partnerji so ekološki kmetje oz. pridelovalci in predelovalci, ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharskimi mojstri in ekološkimi trgovinami;
  • v projektu »Veriga eko semen «bodo poleg genske banke semen, testnih polj za vzgojo semen, razviti tudi novi namazi iz pridelanih semen – stročnic. Pri razvoju novega produkta nam bodo pomagali partnerji iz Makedonije – Ekološka zveza Severne Makedonije.                                                       

LAS Gorenjska košarice je takoj po objavi javnega razpisa v mesecu decembru začela z mreženjem in pripravo vlog ter zbiranju interesa k sodelovanju zainteresiranih ekoloških kmetov in ostalih ekoloških deležnikov.

Pri pripravi projektov je LAS GK zasledovala cilje strategije »Od vil do vilic« in zahtevo po vključitvi EKO deležnikov kot ključne ciljne skupine upravičencev do črpanja sredstev iz navedenega razpisa. V skladu z razpisnimi pogoji so morali le-ti predstavljati 30 % partnerstva. Pri pripravi projektnih predlogov je LAS GK sodelovala z ostalimi LAS v Sloveniji. Spletli smo zelo široko partnerstvo, v katero smo vključili skoraj vse slovenske regije od Posočja, Dolenjske in Bele krajine, Vipavske doline, Posavja in Goričkega. Vse vključene lokalne akcijske skupine so morale slediti skupnemu cilju (razvoju novih storitev in izdelkov, povezovanju ponudkov, zmanjševanju obremenjevanje okolja, vključevanju ranljivih ciljnih skupin …). V projektih so nujno potrebne skupne vsebine, ki so povezane s prenosom dobrih praks med LAS. Projekti so v višini 85 % sofinancirani iz sredstev EKSRP, najvišji znesek sofinanciranja na LAS pa je 100.000,00 EUR.

Pomemben kriterij je tudi vključenost partnerjev iz drugih EU držav oz. tretjih držav. Pri tem smo izkoristili že dobro vzpostavljene kontakte iz preteklih let. Povezali smo se z Zvezo ekoloških proizvajalcev Makedonije, Parco naturale Prealpi Giulie in LAS Istra. Z vsemi partnerskimi institucijami smo podpisali pismo o nameri in partnersko pogodbo o sodelovanju pri razvoju projektnih vsebin.

MKGP je razpisal razpoložljivih 4.188.000,00 EUR sredstev, s katerimi je junija 2022 odobril dvanajst novih projektov sodelovanja LAS, v skupni vrednosti 4.074.960,00 EUR.

Po oddanih vseh dopolnitvah za omenjene projekte sodelovanja, je LAS Gorenjska košarica prejela pozitivne odločbe za tri projekte sodelovanja. Več o potrjenih projektih sodelovanja pa si lahko preberete tukaj.

Scroll to Top