POTRJEN PRVI PROJEKT

IZ 4. JAVNEGA POZIVA LAS GORENJSKA KOŠARICA

Na četrti Javni poziv LAS Gorenjska košarica za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS, objavljen v lanskem letu (23. 4. 2021), je pravočasno prispelo 15 vlog za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Trinajst operacij je bilo po pregledu ocenjevalne komisije ter odločitve organov LAS izbranih za sofinanciranje, in sicer: osem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, štiri iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter ena operacija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Vse vloge so bile že oddane v pregled in v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (skladno z uredbo CLLD 2014–2020). Večina vlog je že v postopkih dopolnjevanja.

Z veseljem pa lahko sporočimo, da je bil eden izmed njih, projekt “TRAJNOSTNI RIBOGOJSKI CENTER“, uspešno prijavljen in je v celoti potrjen z odločbo, prejeto 7. junija 2022. Skupna odobrena sofinancirana sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za omenjeni projekt tako znašajo 93.709,77 €. Projekt se je s strani vodilnega partnerja, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj in ostalih sodelujočih projektnih partnerjev, že začel izvajati in bo zaključen v sredini naslednjega leta. Več o aktivnostih in načrtovanih rezultatih projekta si lahko preberete na tej povezavi.

Scroll to Top