LAS Gorenjska košarica je v torek, 16.4.1.2019 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela  obvestilo o potrditvi treh operacij  iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017. Za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo torej prejeli potrditev operacije za:

  • NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS: Namen operacije je vzpostaviti inovativni turistični produkt interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi, kar bomo dosegli s pripravljeno valorizacijo potencialov območja, izvedenimi naložbami in pilotno izvedbo produkta interpretacije industrijske dediščine ter akcijskim načrtom za nadaljnji razvoj produkta interpretacije industrijske dediščine  na območju  4 občin LAS:  Občine Bled, Jesenice, Radovljica, Tržič.  (prijavitelj BSC Kranj, d.o.o., v višini 102.998,19 €  CLLD sredstev)
  • UPORABIMO LOKALNI LES: Z vzpostavitvijo inovativnega modela uporabe lokalnega lesa bomo prvič na območju LAS razvili inovativni pristop za izboljšanje uporabe lokalnega lesa in zagotovili temelje za večjo izrabo lokalnega lesa in zmanjšanje CO2 preko kratkih verig in osveščanjem prebivalstva, podjetnikov in deležnikov ter dolgoročno zagotovili večjo izrabo lokalnega lesa in prispevali k razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest. (prijavitelj BSC Kranj, d.o.o., v višini 92.004,80 €  CLLD sredstev)
  • PAMETNA RAZSVETLJAVA:  S sodelovanjem 3 občin pri  izvedbi naložb v pametno osvetljevanje ter pripravljenim poročilom za  ukrepe pametnega osvetljevanja ter izvedbo festivala svetlobe bomo prispevali k razvoju praks pametnega osvetljevanja ter povečanju zavedanja deležnikov, prebivalstva, nevladnih organizacij in podjetij o nujnosti zmanjševanja prekomernega svetlobnega onesnaževanja, kar se odraža v zmanjšanju emisij  CO2, boljšem zdravju prebivalcev ter ohranjeni biodiverziteti.(prijavitelj BSC Kranj, d.o.o., v višini 122.403,15€  CLLD sredstev)

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Scroll to Top