Projekt RIBJA KULTURNA DEDIŠČINA

PROJEKT RIBJA KULTURNA DEDIŠČINA

 

Razvoj različnih elementov ribje kulturne dediščine za vzpodbujanje izobraževanja in kulturnega turizma.

Gorenjska ima na osnovi kvalitetnih, bogatih in raznolikih voda oz. vodnih teles (izvir, potoki, reke, jezera, ribniki…) že stoletja dolgo tradicijo sonaravnega gospodarjenja z vodami in njihovimi ribami, rezultat katere je bogata in raznolika ribja kulturna dediščina, ki odraža odnos človek – ribe – narava.  Pomemben del tega je tradicija sonaravnega ribištva in z njim povezano ribogojstvo, katerih namen je načrtna skrb za ribji živelj v teh vodah s strani ribiških družin kot ključnega deležnika ter gospodarski in športni ribolov, za katera ima Gorenjska vrhunske pogoje.

Elementi z vodami in ribami povezane ribje kulturne dediščine so različna znanja (tradicionalna in novejša/poustvarjena) za aktivnosti povezane z ribami in vodami;  tradicionalni in poustvarjeni običaji-navade in zgodbe na temo rib, ribištva, ribogojstva, nekdanja oz. tradicionalna oprema in aktivne/nekdanje lokacije povezani z ribištvom, ribolovom in ribogojstvom; dogodki in tradicionalne aktivnosti ter (tradicionalna) uporaba rib v kulinariki oz. vsakdanji prehrani ljudi.

V projektu RIBJA KULTURNA DEDIŠČINA, ki je delno sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo se je v želji po nadgradnji izobraževanju in razvoju aktivnosti s področja ribištva povezalo 5 partnerjev; Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Občina Bohinj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Ribiška družina Bohinj, Zupan & Zupan, storitve in trgovina d.o.o.

Skozi aktivnosti operacije so bile urejene konkretne lokacije ribje kulturne dediščine na območju Bohinja ter organiziran mrežni ribji festival Gorenjske ter oblikovan načrt interpretacije ribje kulturne dediščine na območju LAS Gorenjska košarica, s katerim smo prispevali k aktivnemu ohranjanju in predstavljanju različnih elementov ribje kulturne dediščine kot vsebin kulturnega izobraževanja in kulturnega turizma na območju LAS Gorenjska košarica.

REZULTATI PROJEKTA:

Tekom operacije sta bila izvedena 2 ribja festivala Slovenije. 1. PILOTNI RIBIŠKI FESTIVAL GORENJSKE, ki je zajemal šest dogodkov s predstavitvijo ribje kulturne dediščine, vodene oglede ribogojnic, predstavitev ribje kulinarike in še mnogo več. Udeleženih je bilo več kot 15 deležnikov je potekal v juniju 2020. Zajemal je dogodke kot so 1. državno prvenstvo v muharjanju, dneve odprtih vrat (Ribnik Žeje, Ribogojnica Besnica, Ribogojnica Zgornja Bela in Ribogojnica Vodomec), organizirana vodenja na Savi Bohinjki in osrednji dogodek ob praznovanju dneva državnosti v Stari Fužini, kjer je potekala predstavitev ribiške opreme in kulinarike. Operacija Ribja kulturna dediščina je bila predstavljena tudi ministru za infrastrukturo g. Vrtovcu. Predstavljena je bila obnova Pretovke v Stari Fužini ter pomen ribištva za lokalno povezovanje s kulinariko in dogodki za predstavljanje ribištva tako domačim kot tujim obiskovalcem. Za potrebe izvajanja aktivnosti je VP Turizem Bohinj kupil 12 tematsko označenih stojnic, ki so omogočile predstavljanje vsebin in akterjev 1. faze. Operacijo so podprli in promovirali različni akterji, vključno z Občino Bohinj, Ministrstvom za Infrastrukturo in drugimi.

Ribiški festival je imel tudi promocijsko velik doseg. Med drugim je bil promoviran v mednarodni reviji za muharjenje NM – Fliegenfischer. Prav tako so bili posneti trije promocijski videi za potrebe oglaševanja ribje kulturne dediščine:– posneti na Savi Bohinjki in Bohinjskem jezeru. Partner Turizem Bohinj pa hrani 25 novih visoko-resolucijskih fotografij za promocijo ribištva na Gorenjskem.

2.ribiški festival Gorenjske z osrednjim delom festivala Muharjenja v Stari Fužini in šestimi dodatnimi dogodki. Osrednji de je potekal med 19. 9. 2020 in 27. 9. 2020, ko je bil organiziran tudi mednarodni muharski festival, v okviru katerega so potekala vsakodnevna vodenja na vodi, kulinarične delavnice in delavnice izdelave umetnih muh. Poleg muharskega festivala so potekali še vzporedni dogodki promocije ribje kulturne dediščine z dnevi odprtih vrat v Besnici, Jelendolu in Okroglem v Ribogojnici Vodomec.

OBNOVA PRETOVKE V STARI FUŽINI

Z obnovo in sanacijo Pretovke V Stari Fužini, ki jo je vodila Občina Bohinj so vzpostavili pogoje za vzpostavitev aktivnega učnega območja ribje kulturne dediščine. V okviru projekta je sledil tudi prikaz revitalizacije Pretoke in sožitja podeželskega naselja in ribjega vodnega območja.

Ob zaključku projekta je Ribiška družina Bohinj je izvedla poribljavanje mlinščice Pretovke za namen na novo vzpostavljenega ribjega učnega območja Pretoka v Stari Fužini in vzpostavitev gojitvenega potoka.

IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NADALJNJI RAZVOJ

Center za trajnostni razvoj podeželja je organiziral delavnice za krajinsko in arhitekturno urejanje lokacij ter izvedli krajinsko in arhitekturno svetovanje. Partnerji so v sodelovanju z ribogojnico  Zupan & Zupan d.o.o ter RD Bohinj pripravili tudi dva strokovna dokumenta , ki sta služila kot podlaga za razvoj Vizije interpretacije ribje kulturne dediščine na Gorenjskem in Interpretacijskega načrta ribje kulturne dediščine Pretovke.

Prispevek pripravila: Lucija Gantar, Turizem Bohinj

Operacijo Ribja narava gorenjske delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top