Programsko obdobje 2021 -2027

Projekt sodelovanja PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM

PROJEKT SODELOVANJA UNESCO MAB: Ob zaključku projekta izdana animirana risanka o Triglavskem narodnem parku 

Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA, ki je v veljavi že od leta 1971, njegov del pa je tudi območje LAS Gorenjska košarica, in sicer uradno registrirano kot Biosferno območje Julijske Alpe, ki na Gorenjskem vključuje občine Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica.

Cilj programa je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

Slovenija se ponaša s štirimi bogatimi Unescovimi biosfernimi območji, ki pa še vedno ostajajo premalo prepoznavna in nepovezana tako med sabo kot z lokalnim prebivalstvom.

6 lokalnih akcijskih skupin in upravljavci 3 biosfernih območij v Sloveniji so se povezali v projektu sodelovanja Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt povezuje tri biosferna območja (BO): Biosferno območje Julijske Alpe, Biosferno območje Kras ter Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje.

Biosferna območja imajo naslednje funkcije:

  • ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
  • spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen,
  • logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.

Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij vključuje danes 651 biosfernih območij v 120 državah.

V projektu sodelovanja UNESCO MAB, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, sta sodelovala poleg vodilnega partnerja LAS Gorenjska košarica/BSC, d.o.o., Kranj, še dva projektna partnerja: Turizem Bohinj in Triglavski narodni park. Skupna vrednost CLLD sredstev je dobrih 85.000 €.

Renata Cerkovnik iz Javnega zavoda Triglavski narodni park je ob zaključku projekta sodelovanja poudarila, da ” so skupaj s projektnimi partnerji lahko ponosni, da se je uspešno zaključili Projekt sodelovanja med LAS-i: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem. Skozi projekt smo še bolje spoznali vsa biosferna območja (BO) v Sloveniji in jih med seboj uspešno povezali. Posneta je bila polurna oddaja o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah iz vseh 4 slovenskih BO. S sodelovanjem vseh BO je bila nadgrajena spletna aplikacija Triglavska zakladnica, ki je sedaj bogatejša za vsebine, ki predstavljajo vsa BO. Luč sveta je ugledalo tudi novo nadaljevanje animiranega filma,z drežniško kozo, bovško ovco in kravo ciko, kjer je glavna nit spletena okoli nove prav tako projektne pridobitve pohodniške poti Juiliana Trail. Biosferna območja pa vsako leto sedaj že tradicionalno organizirajo Dneve biosfernih območij, kjer sodelovanja in izmenjave dobrih praks nikoli ne zmanjka. Prav tako vsako leto dobimo nove ambasadorje biosfernih območij, ki še dodatno pripomorejo k promocij in prepoznavnosti le teh. Projekt je tako bil odskočna deska za nadaljnje sodelovanje in povezovanje tako znotraj BO kot med njimi.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Izvedene strokovne ekskurzije in izobraževalne delavnice na temo povezovanja BO.
  • Izvedene izobraževalne delavnice (komunikacija BO, trajnostna mobilnost, ciljne skupine in širša javnost o BO).
  • Vzpostavljen sistem organiziranja dnevov biosfernega območja z izborom in imenovanjem ambasadorjev BO Julijske Alpe .
  • Oblikovana in natisnjena zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter prilagoditev »LAHKO  BRANJE« za ranljive ciljne skupine.
  • Izvedena lokalna prireditev posvečena DNEVU BO SLOVENIJE z vključitvijo deležnikov in ponudnikov iz vseh 3 BO Slovenije.
  • Izdelan promocijski material.
  • Posneta in predvajana oddaja na nacionalni in lokalni TV na temo perspektivne in inovativne ideje v BO Slovenije.

Vsi vključeni LAS-i – LAS Gorenjska košarica, LAS Dolina Soče, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Krasa in Brkinov in LAS Posavje so s konkretnim povezovanjem območja kot turistične destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije vnesli dodatno vrednost za trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino, prispevali k povečani prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristili potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.

Za spodbujanje in promocijo zgoraj navedenega tudi po končanem projektu je bil izdelan film Biosferna območja Slovenije, ki lepo oriše raznolikost vključenih slovenskih zavarovanih območij.

Za spoznavanje kulinaričnih posebnosti biosfernih območij Slovenije so projektni partnerji pripravili kulinarične oddaje v sodelovanju z Društvom kmečkih žena in deklet iz Bohinja za vsa štiri vključena Biosferna območja Slovenije. Poglejte, kaj so zakuhali in morda dobite idejo za jutrišnje kosilo;

Za namen promocije skupnega turističnega produkta poti Juliana Trail se je izdelala tudi animirana risanka, ki najmlajšim prikazuje zdrav način življenja-pohodništvo ter splošno javnost na lahkoten način informira o bogati ponudbi narave in kulture v Julijskih Alpah.

Prav tako pa je bil izdelan tudi Vodnik pohodniške poti Juliana Trail in zloženka pohodniške poti Juliana Trail, ki služi kot promocija same poti in celotnega območja.

Vodnik si lahko ogledate na tej povezavi.

Pohodniška pot Juliana Trail je nov skupni turistični produkt, ki služi tudi kot vsebinska povezava celotnega Biosfernega območja Julijskih Alp. Produkt je v upravljanju Skupnosti Julijske Alpe, katere osnovna naloga je razvoj trajnostnega turizma (ohranjanje naravne in kulturne dediščine) kot bistvenega pogoja za uspešen razvoj celotnega območja. Pohodniška pot Juliana Trail omogoča kakovostno usmerjanje obiska iz območij najbolj občutljivega naravnega okolja ter zavarovanih habitatnih tipov ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.

 Projekt »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Izbrane teme

Scroll to Top