Programsko obdobje 2021 -2027

Projekt VOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI

VOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI

Kako spodbuditi podjetništvo na območju LAS Gorenjska košarica z uporabo endogenih potencialov tega okolja?

To vprašanje je povezalo štiri projektne partnerje, da so začeli pripravljati načrt za vzpostavitev podjetniškega podpornega okolja »Vozlišče podjetniške odličnosti« za razvoj inovativnih podjetniških podjemov na območju LAS Gorenjska košarica, ki bodo temeljili na izrabi endogenih potencialov lokalnega okolja.

V začetku leta 2022 so partnerji Biotehniški center Naklo,  BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Šolski center Kranj in Občina Naklo začeli z izvedbo operacije, da bi uresničili vizijo o vzpostavitvi podpornega podjetniškega okolja, ki bo temeljilo na dejanskih potrebah lokalnih prebivalcev po zgledu »Centra odličnosti«. Podporno podjetniško okolje so partnerji dojemali kot ekosistem, ki spodbuja, vzpostavlja in olajšuje možnosti za razvoj, rast in obstanek zagonskih podjetij, ustanovljen za namen podpore ciljnim skupinam oziroma vsem lokalnim prebivalcem, ki želijo vstopiti v podjetništvo, še posebej mladim do 35 leta, ženskam in brezposelnim, ki so istočasno tudi t.i. ranljive skupine na območju LAS.

Operacija Odličnost je bila zasnovana v dveh fazah, ki sta skupaj vsebovali sedem aktivnosti.

V prvi fazi se je izvedla analiza stanja in potreb na območju LAS Gorenjska košarica ter analiza dobrih praks poslovnih modelov podpornih okolij. Obe aktivnosti sta bili glavna podlaga za pripravo poslovnega modela Vozlišča podjetniške odličnosti.

Raziskava je temeljila oz. združila dva pristopa, t.i. pristop od spodaj navzgor in t.i. od zgoraj navzdol. Pristop od zgoraj navzdol je zajemal analizo krovnih dokumentov, ki so povezani z razvojem podjetništva in izrabo endogenih potencialov na območju LAS Gorenjska košarica. Pristop od spodaj navzgor pa je temeljil na analizi potreb območja na terenu in je vključeval pripravo, izvedbo in analizo spletnih anket med ciljnimi skupinami (mladi, ženske, brezposelni) ter strukturirane intervjuje s ključnimi nosilci/deležniki in izbranimi predstavniki ciljnih skupin na temo endogenih potencialov, njihove izrabe in podpornega okolja potrebnega za pripravo in razvoj podjetniških idej.

V okviru analize stanja in potreb so analizirali naslednje endogene potenciale, za katere so predvidevali, da predstavljajo največji potencial območja: naravne danosti, ekološka pridelava in predelava, predelava mleka/mlekarstvo, sadjarstvo in žganjekuha, čebelarstvo, lokalna kulinarika, obnovljivi viri energije ter naravne vrednote in kulturna dediščina.

Analiza navedenih endogenih potencialov je pokazala, da je največ priložnosti oziroma potreb za razvoj podjetniških idej – proizvodov in storitev, na področju poljedelstva in vrtnarstva (ajda, sladki krompir, kumare, zemeljski orešek oziroma arašidi, zelišča), sadjarstva (oreh, leska, aronija), živinoreje (govedoreja, kozjereja, reja damjakov v oborah), predelave mleka/ mlekarstva, sadjarstva in žganjekuhe, čebelarstva, lokalne kulinarike, vode in lesa kot obnovljivih virov energije ter naravnih vrednot in kulturne dediščine. Analizirani endogeni potenciali so odličen temelj za dobre podjetniške ideje, še posebej v povezavi s proizvodi z visoko dodano vrednostjo, inovativnostjo, kreativnostjo in optimizacijo procesov. Pri tem je treba nujno upoštevati trende na področju IKT oziroma digitalizacije, ki bo v prihodnosti še bolj vplivala na naša življenja.

Namen druge faze operacije je bilo testiranje pripravljenega poslovnega modela Vozlišča podjetniške odličnosti tudi v praksi. Projektni partnerji so s tem namenom oblikovali in testno izvedli poslovne in tehnično-specifične podporne vsebine novega vozlišča. Za testno izvedbo so organizirali usposabljanja ciljnih skupin, pred tem pa za to usposobili tudi mentorje.

Usposabljanje mentorjev je obsegalo:

  • program Endogeni potenciali in podjetništvo,
  • program Poslovna komunikacija,
  • program Digitalizacija;

Vsi programi so vsebovali tudi t.i. horizontalno vsebino – didaktiko, v okviru katere so mentorji spoznali osnove didaktike, didaktične oblike in možne didaktične metode.

Partnerji so izvedli 18 delavnic za usposabljanje lokalnih prebivalcev, ki so bile razdeljene v tri strokovne sklope:

  •  program živilstvo in kmetijstvo (poudarek ekološka pridelava in predelava),
  • program usposabljanja turizem, naravna in kulturna dediščina,
  • program usposabljanja obnovljivi viri energije in podnebne spremembe;

Vsi programi so vsebovali tudi splošne, horizontalne vsebine – podjetništvo, poslovno komunikacijo (tudi v angleščini) in digitalizacijo; Udeleženci, ki so se vključili v usposabljanje operacije Vozlišče podjetniške odličnosti so tako dobili veliko različnih kompetenc, ki jih bodo v prihodnosti morali skupaj z razvojem svoje poslovne ideje še nadgrajevati.

V sklopu usposabljanj je bilo predelano in nadgrajeno tudi električno vozilo. Predelava je potekala z vključevanjem širše skupnosti s čemer je bil dosežen cilj pozitivnega vpliva na razvoj tehnične kulture, uporabe obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja.

Partnerji operacije se bodo še naprej trudili obstoječ ekosistem podjetniško podpornih storitev vpeti v novo vozlišče. Glavni cilj operacije »Vozlišče podjetniške odličnosti« bo ostal nadgradnja koncepta obstoječih inkubatorjev z podpornim okoljem, ki omogoča zagon podjetništva na inovativnih idejah, ki temeljijo na izrabi endogenih potencialov, hkrati pa bo »vozlišče« pomagalo podjetjem rasti in preživeti na trgu. Inovativnost in tudi trajnost operacije bo zagotovljena s poslovnim modelom, prilagojenim potrebam in razpoložljivim resursom, upoštevajoč dobre in  slabe prakse doma in v tujini. Obstoječ ekosistem podjetniško podpornih storitev bo vpet v novo vozlišče. Po zaključku operacije bo nova podporna infrastruktura svoje storitve osredotočila na razvoj, rast in preživetje inovativnih podjetij v sektorjih, ki so tekom pilotnih aktivnosti izkazali največji potencial, tako z vidika sposobnosti koriščenja razpoložljivih endogenih virov, kot tudi trga in trajnosti z ekonomskega, okoljskega in socialnega vidika.

Manca Grčar, Biotehniški center Naklo. Fotografije in ostalo gradivo so iz arhiva projektnih partnerjev.

Operacijo Odličnost delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top