Programsko obdobje 2021 -2027

Projekt “Zelene rešitve”: STARA HITRA CESTA V NOVI PODOBI

STARA HITRA CESTA V NOVI PODOBI

Projekt ZELENE REŠITVE

Mnogi se še spominjamo, kako je pred letom 2003 potekalo potovanje od Naklega proti zgornji Gorenjski; malo manj pa številčni pa smo tisti, ki se še vedno s kolesom ali peš podajamo skozi Bistrico; naj bo odslej to bolj pogosto … 

Občina Naklo je v sklopu projekta Zelene rešitve uspešno izvedla sanacijo dela opuščene hitre ceste pod viaduktom Tržiška Bistrica. S tem je bil narejen korak naprej pri urejanju opuščenih in degradiranih območij na Gorenjskem.

V Bistrici je del nekdanje hitre ceste na relaciji Kranj−Jesenice po izgradnji avtoceste leta 2003 ostal opuščen. Rastje se je širilo z brežin, zaraščale so se tujerodne invazivne vrste, varnostne ograje so propadale, pojavila so se nelegalna odlagališča materiala.

Občina Naklo je naročila dokumentacijo in se resno lotila izvedbe projekta. Po pridobitvi vseh soglasij, vključno s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) in Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), in po izvedenem postopku izbire izvajalca, se je urejanje končno pričelo.

Najprej je bilo na vrsti čiščenje zemljišča, odstranitev pripeljanih materialov na stalno deponijo, demontaža in odstranitev dotrajanih in prerjavetih varnostnih ograj, odstranitev grmičevja in dreves. Sledila je postavitev novih varnostnih ograj, čiščenje betonskih voznih površin, postavitev urbane opreme in zasaditev dreves.

Območje je zaživelo v novi podobi in že postaja priljubljena sprehajalna in kolesarska pot. Na urejenem območju se bodo v prihodnje lahko izvajale najrazličnejše prireditve in dogodki, pomembni za družabno življenje v naselju; od gasilskih vaj in tekmovanj do kulturnih in turističnih prireditev ali sejmov. Z ureditvijo je priljubljena turistična točka ob Tržiški Bistrici postala še bolj vabljiva za domačine in tudi za goste iz tujine.

Ureditev novih površin za druženje v občini Naklo je del operacije Zelene rešitve. Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top