Programsko obdobje 2021 -2027

Uspešno se zaključuje tudi projekt ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI

V okviru projekta ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI so bile izdelane tipološke študije za prostorski razvoj vasi na Gorenjskem, izdana publikacija o kozolcih na Gorenjskem ter izvedene naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine.

Projekt se v teh dneh zaključuje. Vsi projektni partnerji so izvedli vrsto aktivnosti za ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj vasi. Značilna podoba številnih gorenjskih vasi se v zadnjih desetletjih v veliki meri izgublja zaradi spremenjenih vzorcev gradnje, zato je potrebno aktivno ohranjati glavne značilnosti arhitekturne in krajinske podobe z namenom izboljšanja kvalitete bivanja domačinov, ohranjanja kulturne dediščine in priložnosti za razvoj turizma.

Projektni partnerji BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občine Naklo, Radovljica, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Razvojna agencija zgornje Gorenjske in Zavod za varstvo kulturne dediščine so obstoječe stanje na terenu s to operacijo pomembno nadgradili in dopolnili z naslednjimi aktivnostmi v skupni vrednosti 150.000 € CLLD sredstev:

  • Občina Radovljica je v Kropi sanirala dotrajane Rake od Koruznega mostu v dolžino 45 metrov na desnem bregu Kroparice in na novo tlakovan trg pred gostilno,
  • v Kranjski Gori je bil obnovljen lesen enojni kozolec na Dovjem, ki sodi v registrirano nepremično dediščino,
  • na območju občine Naklo so renovirali del Vogvarjeve hiše s tradicionalnimi skodlami in dimnik, hiša predstavlja ostanek srednjeveškega dela vasi, je tipični primer vaške arhitekture iz konca 18. stoletja,
  • občina Bohinj je obnovila leseni del tehtnice v Bohinjski Bistrici, ki velja za izjemni spomenik tehniške dediščine z še vedno delujočim mehanizmom za tehtanje tovora,
  • z izvedenimi tipološkimi študijami gorenjskih vasi so bile prepoznane kvalitete bivalnega okolja, ki ga danes nudijo naselja. Za naselja Dobrave, Zaloše in Ovsiše v občini Radovljica, vas Bitnje in Nomenj v občini Bohinj ter naselje Naklo je bil narejen prostorski razvoj vasi in prostorska analiza,
  • študentska delavnica na Slamnikih v okviru občine Bled je bila izvedena z namenom priprave strategije razvoja vasi Slamniki, ki spada v KS Bohinjska Bela, postavljeno pa je bilo tudi počivališče za kolesarje s kozolcem, 
  • pomen arhitekture gorenjskih vasi so v okviru delavnic s predavanji strokovnjakov približali občanom z namenom dviganja zavesti o kulturni dediščini in identiteti naselij ter poiskati skupna izhodišča za nadaljnji prostorski razvoj omenjenih naselij,
  • pri raziskovalnem in osveščevalnem delu na področju ohranjanja in rabe kozolcev na območju projekta je bil izdelan popis kozolcev na Gorenjskem, dendokronološka analiza petih izbranih kozolcev na Gorenjskem, praktične delavnice o kozolcih, izdelavi, popravilu in pomenu v prostoru ter osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu.

Z izvedenimi aktivnostmi je bila povečana prepoznavnost stavbne identitete območja LAS Gorenjska košarica, prebivalci obravnavanih naselij pa so lahko aktivno sodelovali pri prepoznavanju arhitekturne identitete njihovega kraja in z pobudami tudi vplivali na načrtovanje urejanja javnih prostorov. V zvezi z ohranjanjem in rabo kozolcev so bile delavnice zelo dobro obiskane, z izdano publikacijo pa bo opravljeno raziskovalno delo na poljuden način lahko dostopno prebivalcem in zainteresirani javnosti tega območja. 

Projekt Arhitektura gorenjskih vasi delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti

Izbrane teme

Scroll to Top