Programsko obdobje 2021 -2027

Aktivno obdobje za LAS Gorenjska košarica

Aktivno obdobje za LAS Gorenjska košarica

Besedilo: ekipa LAS GK, objava v Gorenjskem glasu,  petek, 19. april 2019 

NOVI ZANIMIVI PROJEKTI
Lokalna akcijska skupina (LAS) Gorenjska košarica je septembra 2017 zaključila prvi javni poziv za izbor novih projektov za programsko obdobje 2014-2020, razpisana so bila vsa sredstva iz vseh treh skladov (4 mio 492 tisoč evrov). Poziv je bil zelo uspešen, saj bo med šestnajst projektov razdeljenih več kot 50% vseh sredstev LAS .

Večina omenjenih projektov se je začela izvajati v začetku leta 2019;

na Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja:
–     Semenjalnica,

–     Usmerjanje obiska v TNP,

–     Bogastvo narave,

–     Počakaj na bus,

–     Arhitektura gorenjskih vasi,

–     Medgeneracijski centri,

–     Zelene rešitve,

–     Kulinarično popotovanje,

–     Od pridelka do izdelka

na Evropskem skladu za regionalni razvoj:
–     Hitro s kolesom,

–     Spoznajmo biodiverziteto v naseljih,

–     Zelena naselja,

–     Naša industrijska dediščina naš ponos,

–     Uporabimo lokalni les,

–     Pametna razsvetljava in

–     Gerobus.

Območje LAS Gorenjska košarica bo v okviru omenjenih projektov vplivalo na boljšo kakovost življenja na različnih področjih:

Oživitev degradiranih območij v urbanih naseljih in na podeželju, spodbujanje uporabe javnega prevoza in trajnostne mobilnosti in hkrati skrb za ohranjanje okolja ter zmanjševanje CO2.

Razvoj pametnega osvetljevanja ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

Jejmo zdravo – Inovativna priprava narodnih jedi iz lokalno pridelane hrane.

Večja izraba lokalnega lesa in ohranitev tradicionalne arhitekture gorenjskih vasi.

Spodbujanje ekološkega in biodinamičnega kmetijstva prispeva k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov ter ustvarjanju novih delovnih mest na kmetiji.

Večja vključenost ranljivih skupin s pomočjo razvoja medgeneracijskih centrov za vključevanje uporabnikov vseh generacij v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju ter starejšim, ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti.

Vir: Aleš Zdešar, Studor

Napoved tretjega javnega poziva
V drugi polovici leta 2019 bo objavljen tretji javni poziv za izbor novih inovativnih projektov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vsi zainteresirani nas lahko pokličete, obiščete našo spletno stran ali našo pisarno LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 281 72 37, E: las@bsc-kranj.si, da bomo skupaj našli ideje za projekte, ki bodo spodbudili razvoj na Gorenjskem.

USPEŠNI TUDI V PROJEKTIH SODELOVANJA
LAS Gorenjska košarica je vključena tudi v petih projektih sodelovanja z lokalnimi akcijskimi skupinami iz Slovenije, s katerim se bo v lokalno območje steklo še dodatnih 270 tisoč evrov. E-nostavno na kolo, Ocenjevanje ribjih izdelkov, Odprta vrata učnih kmetij, Vodne zgodbe Kamniško- Savinjskih Alp in Biosferna območja Slovenije še dodatno pripomorejo k razvoju podeželja na območju LAS Gorenjska košarica.

E-nostavno na kolo
Namen projekta sodelovanja je spodbujanje kolesarstva preko oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarjenje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se bodo oblikovala kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh.

Vir: Sebastian Voortman

Ocenjevanje ribjih izdelkov
Projekt sodelovanja Ocenjevanje ribjih izdelkov je namenjen spodbujanju uživanja ribjih jedi iz lokalnega območja. Z uvedbo ocenjevanja ribjih izdelkov bodo ribogojci lahko nadgrajevali kakovost svojih izdelkov in ustvarjali višjo dodano vrednost, potrošniki pa bodo imeli zagotovilo, da kupujejo kvalitetno hrano iz lokalnega okolja.

PREDSTAVITEV OBMOČJA LAS GORENJSKA KOŠARICA
Območje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica sestavlja 14 občin osrednje in zgornje Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. Občine skupaj tvorijo geografsko zaokroženo teritorialno celoto – alpski svet visokogorij z dolinami in ravninami s številnimi skupnimi naravnogeografskimi in družbeno- geografskimi značilnostmi.

Območje LAS Gorenjska košarica je del kohezijske regije Zahodna Slovenija ter Gorenjske statistične regije in je prostorsko zelo raznoliko, zaznamuje ga razgiban relief – značilna gorska krajina. Razgibana pokrajina, ki z visokimi vrhovi povezuje Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Reke in doline, ki povezujejo Alpe in Mediteran. Poti, ki povezujejo ljudi! Z vsakič drugačnimi zgodbami!

DELOVANJE LAS GORENJSKA KOŠARICA
V LAS Gorenjska košarica, katere vodilni partner je BSC, poslovno podporni center, se je oblikovala strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014–2020, ki je nastala po pristopu od spodaj navzgor in je krovni dokument za delovanje LAS Gorenjska košarica. Oblikovanje partnerstva in priprava strategije se je gradila na izkušnjah izvajanja pristopa LEADER v prejšnjem programskem obdobju 2007–2013.

V programskem obdobju 2014–2020 območje LAS Gorenjska košarica za doseganje ciljev strategije lokalnega razvoja koristi sredstva:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),
  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR),

kar za LAS pomeni veliko priložnost in izziv za doseganje celovitega razvoja območja.

Strategija zajema vsa štiri tematska področja, ki jih določa uredba CLLD (Community Led Local Development) – za Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost:

1.  ustvarjanje novih delovnih mest,

2.  osnovne storitve na podeželju,

3.  varstvo okolja in ohranjanje narave ter

4.  večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

VIZIJA LAS GORENJSKA KOŠARICA:

»Na razvoju znanj in talentov naših ljudi, na endogenih potencialih, na razvoju kakovosti produktov in storitev ter povezovanju v verige vrednosti, na naravnem okolju, kulturni dediščini, identiteti in partnerstvu med sektorji gradimo trajnostni razvoj in trajnostna zelena nova delovna mesta.«

Vir: Aleš Zdešar, Veliko jezero, TNP

Redno obiskujte ažurno spletno stran LAS Gorenjska košarica, kjer na enem mestu najdete vse sveže novice, uporabne informacije o programu CLLD, aktualnih pozivih in projektih.

 

 

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Izbrane teme

Scroll to Top