Programsko obdobje 2021 -2027

OBJAVLJENA UREDBA IN JAVNI POZIV ZA OBLIKOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN

OBJAVA JAVNEGA POZIVA ZA DELOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

23. decembra 2022 je bil v Uradnem listu objavljen javni poziv, na podlagi katerega lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa, imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za izvajanje evropske skupne kmetijske politike je bil s strani Evropske komisije 28. 10. 2022 potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila že 13. 12. 2022.

Lokalno partnerstvo bo moralo biti tudi v prihodnjem programskem obdobju (enako je bilo v obdobju 2014 – 2021) organizirano kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, javnega, gospodarskega in civilnega. Partnerstvo bo moralo delovati tako, da tudi pri odločanju o izboru projektov ne javni, ne gospodarski in ne civilni sektor ne bo nadzoroval odločanja, torej imel večine glasov. Pogoje za oblikovanje LAS in njegovo delovanje določa Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Lokalne akcijske skupine bomo do 31. julija 2023 morale pripraviti strategije lokalnega razvoja, ki bodo podlaga za izvajanje projektov na terenu. Pri pripravi SLR bomo morali opredeliti dodano vrednost izvajanja lokalnega razvoja na našem območju, opraviti analizo stanja lokalnega območja, analizo razvojnih potreb in potencialna območja, vključno s SWOT-analizo, ter na podlagi tega oblikovati ustrezne ukrepe. Ukrepi bodo po odobritvi SLR, ki je predvidena do konca leta 2023, podlaga za izvajanje projektov, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih pozivov za potrditev projektov LAS.

Vse zainteresirane vabimo, da se vključijo v LAS Gorenjska košarica oz. v druge LAS-e na njihovih območjih, ter s tem pripomorejo k oblikovanju kvalitetnih SLR, ki bodo odražale dejanske potrebe in razvojni potencial območij.

Izbrane teme

Scroll to Top