Projekt LOKALNO GOR

PROJEKT LOKALNO GOR

 

Zagotavljanje čim višje stopnje lokalne prehranske samooskrbe postaja prednostna naloga razvoja kmetijstva v globalnem in lokalnem merilu. Nekdanja ozka specializacija gorenjskega kmetijstva v nekaj panog je povzročila veliko pomanjkanje pridelave hrane na področju rastlinske pridelave, saj je namesto hrani za ljudi velik del njivskih površin namenjen pridelavi živinske krme. Delež prehranske samooskrbe z izjemo mleka in krompirja na območju LAS je nizek, osveščenost prebivalstva za uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov pa narašča.

 

Vodilni partner projekta Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je s partnerji Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Biotehniški center Naklo, Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga Kranj, Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sava, Mestno občino Kranj in Optifarm skozi projekt LOKALNO GOR s projektnimi aktivnostmi deluje v smeri povečevanja lokalne prehranske samooskrbe na območju LAS Gorenjska košarica. Na eni strani se posveča povečevanju osnovne pridelave hrane na območju, saj z nizom izobraževalnih aktivnosti vzpodbuja pridelovalce k usmeritvi v pridelavo lokalne hrane za ljudi, predelavi lastnih pridelkov, osredotočenju na lokalni trg, jim omogoča pridobitev dodatnih trženjskih znanj in izmenjav dobrih izkušenj. Na drugi strani je operacija osredotočena k večji porabi lokalno pridelane hrane v regiji sami. Pri tem kot velikega porabnika hrane nagovarja vzgojno-izobraževalne javne zavode. Preko strokovne pomoči na področju naročanja lokalno pridelane hrane, izobraževanj, individualnih svetovanj ter praktičnih usposabljanj kuharskega osebja pomaga, da v svoje obroke vpeljejo tradicionalne jedi iz sezonske lokalne hrane. Zaradi fragmentiranosti pridelave na kmetijah operacija kot vezni člen med pridelovalci in javnimi zavodi vključuje tudi zadrugi, ki bosta z združevanjem pridelovalcev in nadgrajeno logistično infrastrukturo lahko redno in količinsko zadostno zagotavljali hrano javnim zavodom.

Vzporedno z delom z javnimi zavodi operacija vzpostavlja še vezi med potrošniki posamezniki in pridelovalci lokalne hrane v obliki izpopolnjenih sodobnih produktov za trženje lokalne hrane (mobilna aplikacija, katalog lokalnih pridelovalcev hrane), ter preko dogodkov, spletnih objav, člankov in predavanj osvešča splošno javnost o pomembnosti uživanja lokalno pridelane hrane.

Klemen Klinar, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Projekt Lokalno GOR delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top