Dva nova projekta LAS Gorenjska košarica: Zeleni ekološki otoki in Gorenjska na kolesu

Potrjena dva nova projekta LAS Gorenjska košarica

 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je kot vodilni partner LAS Gorenjska košarica v prejšnjem tednu prejela obvestilo o potrditvi dveh projektov LAS za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na LAS Gorenjska košarica. Oba projekta sta strateško pomembna za celotno območje LAS. 

ZELENI EKOLOŠKI OTOKI

Projekt z naslovom »Zeleni ekološki otoki«  je prijavila LAS Gorenjska košarica z vodilnim partnerjem BSC, poslovno podporni center, d.o.o.. V projektu bodo sodelovali še partnerji Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Preddvor, Jezersko, Tržič in Šenčur. Projekt bo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) sofinanciran v skupni višini do 233.000 evrov. Skupna vrednost celotne operacije je 430.968,90 evrov.

Projekt Zeleni ekološki otoki naslavlja reševanje problematike nastajanja in odlaganja odpadkov na območju LAS Gorenjska košarica, na inovativen, proaktiven ter okolju prijazen in socialno trajnosten način. Trenutno še vedno po nepotrebnem nastaja veliko preveč odpadkov, ki imajo z odlaganjem na klasičnih ekoloških otokih negativen okoljski, podnebni, družbeni in ekonomski vpliv. Med drugim to vključuje tudi velike stroške transporta odpadkov z zelenih otokov, te lokacije so zaradi negativnih vplivov degradirane za širšo javno uporabo, v kanalizacijo pa se zlije cca. 95% odpadnega olja.

S projektom želimo prispevati k začetku sistemskega uvajanja drugačnega modela oz. koncepta zelenih otokov, s tem pa ravnanja z odpadki na območju LAS Gorenjska Košarica. Ta kot ključni element uvaja bolj trajnostna podzemna odlagališča za odpadke ter površinske zabojnike za odpadno olje, s tem pa zagotavlja večjo okoljsko učinkovitost in privlačnost ter povečanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva. Skupaj bo v projektu v šestih občinah urejenih štirinajst zelenih otokov z odlagalniki za odpadno olje. Sedanji način zbiranja odpadnega olja, ko se skoraj 95% olja odlaga v stranišča oz. kanalizacijo, ima velikanski negativni vpliv na stanje voda, pa tudi na delovanje čistilnih naprav in individualnih vodnih instalacij, npr. v gospodinjstvih.

Ocenjujemo, da bodo storitve novih zelenih otokov in posledičen dvig kvalitete življenja, tudi s pomočjo spremljevalnih aktivnosti, neposredno služile več kot 1100 prebivalcem.

GORENJSKA NA KOLESU

S projektom »GORENJSKA NA KOLESU« želimo spodbuditi spreminjanje potovalnih navad na območju LAS Gorenjska košarica. Čeprav javni sistem souporabe koles ni več novost v tem prostoru, bomo na inovativen, proaktiven ter okoljsko in socialno trajnosten način pristopali k različnim ciljni skupinam prebivalstva in jih spodbujali, da bodo osebno vozilo kar največkrat zamenjali za kolo.

Na območju 14-ih občin, ki jih pokriva LAS Gorenjska košarica, je glavno prevozno sredstvo za vsakodnevna potovanja še vedno osebno vozilo, v katerem se povečini vozi le ena oseba. Prevozi z vlakom in/ali avtobusom so prostorsko in časovno omejeni, saj so povezave neusklajene, vozni redi pa neprilagojeni dejanskim potrebam prebivalcev. Uporabniki javnega potniškega prometa se soočajo tudi z zamudami vlakov (zaradi del) in avtobusov (prometni zamaški), s tem se podaljšuje prihod na delo in z dela oz. šole. Oblike aktivne mobilnosti, kamor prištevamo predvsem hojo, kolesarjenje in vožnjo s skiroji, so omejene predvsem na zadnji kilometer poti (t.i. potovanja zadnjega kilometra oz. last mile solutions).

Na Gorenjskem se razvija kolesarska javna infrastruktura, ki že omogoča varnejše kolesarske povezave med naselji (Gorenjsko kolesarsko omrežje), v osmih občinah (sedmih na območju LAS Gorenjska košarica) deluje tudi regijski sistem souporabe koles, imenovan Gorenjska.bike. V sistemu, ki omogoča prevzem in vračilo koles kjerkoli v regiji, je trenutno 59 postaj in več kot 350 koles.

Glavna projektna naložba je vzpostavitev postaje tudi v občini Preddvor, s čimer bomo razširili mrežo Gorenjska.bike na novo občino in s tem ponudili lokalnemu prebivalstvu novo, javno obliko mobilnosti.

Projekt je prijavila LAS Gorenjska košarica z vodilnim partnerjem BSC, poslovno podporni center, d.o.o., partnerji v projektu pa so Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Občina preddvor in Pagon Šport, Matej Pagon s.p. Vrednost projekta je 87.194,44 evrov, s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) bo sofinanciran v višini 61.474,34 evrov.

Omenjena projekta delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top