Programsko obdobje 2021 -2027

Košarica, ki dviguje kakovost življenja na podeželju

V programskem obdobju 2014 – 2020 je Lokalna Akcijska Skupina (LAS) Gorenjska košarica izvedla vrsto projektov, ki prispevajo k višji kakovosti življenja na podeželju. Brošura predstavitve izvedenih projektov ponuja celovit vpogled v dosežke LAS v tem obdobju.

Začetki delovanja Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica segajo v leto 2007, sedaj pa se uspešno zaključuje že drugo programsko obdobje. LAS temelji na partnerstvu predstavnikov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja, ki z različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način. V okviru partnerstva je bila pripravljena Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 – 2020, ki predstavlja ključni strateški dokument razvoja območja na podeželju. Strategija se osredotoča na 4 tematska področja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V programskem obdobju 2014 – 2020 so bili na LAS razpisani štirje javni pozivi za sofinanciranje projektnih predlogov. Potrjenih je bilo 34 projektov, ki so sredstva prejeli iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter 11 projektov sodelovanja med Lokalnimi akcijskimi skupinami. V publikaciji vam predstavljamo vse omenjene projekte, s katerimi smo spisali res lepe zgodbe na podeželju območja LAS Gorenjska košarica.

Brošura Podeželje na območju LAS Gorenjska košarica 2014 – 2020.

           

Izbrane teme

Scroll to Top